Христос възкръсна в сърцето ти81335Какво ново мога да ви кажа, приятели мои? Изминаха толкова много години. Вече имаме едно изцяло ново поколение, което търпи изпитанията на съвършено друга среда и вероятно е засегнато от новата форма на скептицизъм, родена от прикосновението с отчуждения от правилната вяра западен свят.

Струва ми се, че в наши дни, повече отколкото във времето, когато изнесох онези „Седем проповеди за младежите“, душите на младите хора – аз и до ден днешен ги приемам като мои приятели, така както и в предишните години (защото продължавам да говоря в името на Иисус Христос) – страдат от пристъпи на душевни немощи.

Причина за това е лукавата пропаганда на Запада, скрита зад маската на либерална демокрация, която нерядко ни се представя в християнски образ също както сатаната се преобразява в ангел на светлината, за да подмами колкото е възможно повече хора.

През онези години (във времето на комунизма) вие бяхте потискани чрез сила, което будеше у вас естествено противопоставяне срещу материалистическата система и събуждаше у вас размисли за мистичното. Ти, млади мой приятелю, не вярваше на нищо от онова, което ти говореха тогава, защото, както сам знаеш, зад маската на относителната истина, представяна от управляващите по онова време като абсолютна истина, се криеше една безусловна, тоталитарна лъжа.

През онези години наставленията на духовника достигаха до вас чрез устната проповед, а това излагаше на риск неговата свобода, живота му дори, но Христовата истина внасяше утешение в душата, ранявана от насилието на политическите речи и физическия терор.

През онези години на вас ви говореха за комунистическия интернационализъм и за един крайно материалистичен начин на живот, чиято цел беше да погуби всеобщата любов към Спасителя. Говореха ви, че вие сте само една съставна част, лишена от свобода, в общата рамка на социалното и политическо устройство и че единствено интеграцията към тази задължителна схема би могла да ви предостави свобода. Христос обаче ви зове към по-голяма свобода, и то от съвършено друг порядък, когато казва: „Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина“ (Иоан.17:17), а също и: „Ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни“ (Иоан.8:32).

Не се ли получи така, че в онова отминало време, приятелю мой, Христовата истина ти изглеждаше съвършено ясна и лесна за възприемане? Днес, сред лабиринта от лъжи, които те окръжават от всички страни, умееш ли все така лесно да различаваш Истината от лъжите?

С нахлуването на „евангелизацията“ от американски и протестантски тип, при която непълни християнски истини се проповядват на сатанински фон от рок музика и под формата на евтино скроени спектакли, изпълнени с прочувствени писъци и престорен плач, с чудеса и изцеления, нахлуващи в замаяната ви глава, как бихте могли да откриете истинния Христос в сърцето си?

В предишните дни, под тежестта на ужасяващия комунистически атеизъм, вие можехте да загърнете душата си с тялото Господне, помазано с миро, така както е било помазано от Йосиф и Никодим при полагането Му в гроба.

Днес, прелъстени от ритмите на адския тътнеж и варварските ритми на сектантското проповедничество, вие вече не откривате Бога и стоите, подобно на Мария Магдалина, ридаейки от празния гроб на своята душа.

Кой ви открадна Бога? Кой градинар Го укри от вас така, че сега вие да сте самотни и ридаещи?

Върнете се към простата истина на вярата и разказа за Христовото Възкресение! Втурнете се подобно на Петър и Йоан към Господния гроб, приведете се, влезте и ще видите, ще повярвате, тъй като познавате Писанието, че е било предначертано Иисус да възкръсне от мъртвите!

Навярно в отминалите дни, когато комунизмът правеше опити насила да изтръгне всяка вяра от сърцето ви и да ви превърне в редови елемент от механизма на социалната машина, вие, в дух на младежка непримиримост, сте отдавали в душите си по-голямо място на Христос, отколкото Му отдавате днес.

Как ще имате сили, подобно на Мария, да стоите пред празен гроб? Всички тези атаки са насочени срещу вас, младите хора, именно срещу вас, защото вие не сте така добре защитени и защото сте по-чувствителни към несправедливостите. Тези, които ви атакуват, искат да ви кажат, че ако не им се подчините, вие сте един празен гроб.

И все пак писано е: „Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци се явиха в света“ (1 Йоан. 4:1).

Кой днес може да изпитва дали духовете са от Бога, щом самите православни и католически свещеници проповядват антиапостолски послания, сходни с тези на еретическите организации, учредявани от противниците на Църквата? Кой те защитава да не се отклониш от Пътя, млади мой брате? Кой ще загърне сърцето ти с присъствието на истинния Христос, не с измислените Христови образи на нашето време?

Които са Го приели в себе си, на тях Той даде възможност да станат чеда Божии; те не от кръв, ни от похот плътска, нито от похот мъжка, а от Бога се родиха. „И Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на Единороден от Отца. И от Неговата пълнота всички ние приехме и благодат въз благодат“ (срв. Иоан 1:12-14, 16).

Ти, млади човече, си се родил не от похот плътска, родил си се от Бога, Който стана плът заради теб, от пълнотата на Когото ти си приел и благодат въз благодат.

Тази благодат е щит срещу идолопоклонството, към което те тласкат съвременните ти наставници. Те ти говорят, че свободата е заличаване на всяко препятствие по пътя ти; че чистата съвест е вид кумир; че почтеността е отживелица, несъвместима с времето; че сексуалността те освобождава от скотските страсти в теб; че подобието ти с Христа е измислица, съчинена от свещениците; че любовта към Бога и ближния е нов начин за потискане на личностното у теб. Вгледай се внимателно в сърцето си независимо от тези дяволски лъжи и ти ще откриеш Истината – Единствената, която ще те направи свободен! А върховната Истина е Възкресението – Възкресението Христово, което е средство за собственото ти възкресение.

С разкъсана плът, обезобразен от мъченията, Христос като царствен лъв възкръсва, обновен чрез пълноPasha одухотворяване на тялото. Той се е отделил от обвиващата Го и помазана със смирна плащаница, оставяйки я в съвършено непокътната форма. Като царствен лъв Той се възнася целият в светлина, минавайки през гробния камък, без да остави и следа – същият този камък, който впоследствие ангелът ще отвали, за да покаже на жените, че Иисус не е вече в гроба. „Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ“ (Мат.28:6).

Христос воскресе!

Необикновеното е, че свещеникът, който ви е казал, че Христос е умрял, сега обявява, в светлото величие на Истината, че Той е възкръснал. Свещеникът знае и с убеденост проповядва Истината за Възкресението. Приятелю, ти не си вече празен гроб! Възкръсналият Христос живее в теб и Неговата радост остава с цялата си пълнота у теб.

През 1981 г. на Пасха се намирах в затвора в Аюд. Рано сутринта, когато на ред идваше следващата смяна охранители, аз вероломно наруших дяволските правила на затвора, казвайки на охранителя (един от най-жестоките сред тях): „Христос воскресе!“ Той се поколеба за момент и през същия този интервал от време аз видях как по лицето му, като светъл лъч, премина невинно изражение от детските години, когато мама и баба са го хващали за ръка и са го водили на църква и когато е слушал как ангелският глас на свещеника изрича: „Христос воскресе!“

След тези няколко мига на колебание той кротко отвърна: „Воистину воскресе!“ Тези слова за мен бяха най-безспорното доказателство, че никога не съм се лъгал по отношение на следното: човекът, който ме измъчваше (заради Христа), изповядваше Възкресението Господне. Вътрешно ме изпълниха невидими сълзи на радост.

Впоследствие, докато мръзнех в глад зад решетките, при мен дойде Корнел Прискару с желание да ми докаже чрез марксистки аргументи, че е глупаво да вярвам и утвърждавам Христовото Възкресение. Още при влизането му в килията аз му казах: „Христос воскресе!“ Той се вторачи в мен за няколко секунди и в отговор ми зададе въпроса: „Ти виждал ли си Го?“

„Не съм Го виждал, господин Корнел, но вярвам във Възкресението заради достоверното свидетелство на онези, които са Го видели възкръснал и са проповядвали това: апостолите и учениците, жените-мироносици, войниците, лежащи като мъртви, пронизани от светлината на Възкресението, милионите мъченици, които в мига на настъпването на тяхната мъченическа смърт са виждали пред себе си възкръсналия Христос. Вие не сте виждали Северния полюс, но сте сигурен в съществуването му заради достоверните източници, които са ви дали тази информация. Не сте виждали нито Маркс, нито Енгелс, нито Ленин, но вярвате в тяхното съществуване, а предполагам и в техните теории поради доверието, което имате в онези, които ви говорят за тях…“

Знаех, че си губя времето в безполезен и безплоден спор, използвайки доказателства от човешката логика, безкрайно повърхностни и преходни, докато всъщност върховната Истина се съдържа в едно-единствено проглашение. В известен смисъл се сблъсках със ситуация, наподобяваща онази, при която апостол Павел използвал философския аргументи пред атиняни, говорейки за рационалната и ирационалната страна на Възкресението (срв. Деян.17:16-34). Убивах дума по дума духа на Истината, който беше проблеснал в килията ми чрез предния охранител и неговото просто потвърждение на Възкресението: „Воистину воскресе!“…

Млади приятелю, мога да ти изброявам библейски доказателства за Възкресението; мога да те изпратя до гроба заедно с Петър и Йоан, за да видиш как Иисус е излязъл от ленената плащеница, оставяйки непокътната нейната форма, или как е преминал през камъка, без да остави нито следа по него; мога да ти разкажа за всички Негови явявания на апостолите, учениците и светците. През моята уста всички тези истории ще бъдат като мъгла и дим, ако Божият Дух не говори чрез мен.

Христос възкръсна в сърцето ти много преди аз или някой друг да ти каже това.
И ти си го знаел и утвърждавал също както моят охранител, когато си възкликвал с най-дълбока, безспорна убеденост: „Воистину воскресе!“

Не тичайте подир представления, не тичайте подир евтини чудеса, представяни на сцена, не тичайте подир безсмисленото дърдорене на сектантите; техните неясни думи са змии, изригващи из устите им! Не тичайте подир театралните проповеди на нито един от тях; всичките тези неща са лъжи, всичките те са скрити оръжия на сатаната! Идете при най-простата истина, при най-неоспоримото и повече от несъмненото:

Христос воскресе! Воистину воскресе!                                                                       | www.pravoslavie.ru

 

Текстът е публикуван със съкращения

 

Превод: Анжела Петрова

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...