През април ще се проведе първият за 2018 г. кандидатстудентски прием в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“На 22 април 2018 г. ще се проведе първият кандидатстудентски прием в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. За следващата академична година Богословският факултет, който има най-висок рейтинг в направление „Религия и теология“ в системата на висшите училища у нас, предлага две бакалавърски програми.

Основната бакалавърска програма на Богословския факултет е теология. Програмата има за цел да подготвя бакалаври-богослови в два профила, съответно учител по религия и богослов – специалист. Студентите получават знания и умения в основните клонове на богословието – библейско, историческо, систематическо и практическо. Голяма част от българските клирици са възпитаници именно на Богословския факултет на СУ.

Избралите профила учител по религия получават педагогическа квалификация и право да преподават предмета религия в българските общообразователни училища.

Приемът в специалност теология се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България / История и цивилизация, Философски и соц. науки / Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по теология за завършили средно образование преди 2008 г. Студентите избират един от двата предложени профила още при кандидатстването си.

Втората бакалавърска програма е Религията в Европа, която е открита през 2016 г. и има за цел да подготви специалисти в областта на трите монотеистични религии – юдаизъм, християнство и ислям, които в различна степен влияят върху формирането на културата и цивилизацията на Европа през вековете. Студентите получават задълбочени познания за тях в сравнително-богословски план, което е гаранция за вникване в религиозното многообразие на картата на съвременна Европа. Програмата подготвя бакалаври-богослови също в два профила, съответно профил А – с акцент върху християнството и юдаизма, и профил Б – с акцент върху християнството и исляма. Обучението завършва с държавен изпит по специалността.

Успешно завършилите специалност Религията в Европа могат да се реализират като: експерти в държавната и общинската администрация; експерти в изследванията, свързани със зависимостите между динамиката на пазара на труда и религиозните вярвания; консултанти в местни и международни правителствени и неправителствени организации и институции; вещи лица в съдебната система; съветници в сферата на дипломацията и националната сигурност; експерти по въпросите на съвместния живот между религиите, миграцията и интеграцията; работа в сферата на религиозния туризъм, областта на културата; научни работници и др.

Приемът в специалност Религията в Европа се извършва основно с оценките от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по следните предмети: Български език и литература, История на България / История и цивилизация / Философски и соц. науки / Философски цикъл, Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Руски език или с устен кандидатстудентски изпит по Теология за завършили средно образование преди 2008 г.

Устните кандидатстудентски изпити ще се проведат на 22 април 2018 г. –– неделя от 12 ч. (първа дата) и на 17 юни 2018 г. – неделя от 12 ч.(втора дата) в сградата на Богословския факултет (София, площад св. Неделя № 19).

Подаването на документи става в сектор „Прием” на Отдел „Образователни дейности” в Информационния център на Ректората от 19.02.2018 г. до 09.03.2018 г. за първата дата и до 18.05.2018 г. за втората дата.

Необходимите документи за кандидатстване са: заявление по образец, лична карта и платена такса в размер на 30 лв. за един изпит; таксата се заплаща в паричен салон на Ректората или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на СУ “Св. Климент Охридски”:
БНБ – ЦУ
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01 , Банка: БНБ; BIC CODE: BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”, Задължено лице (вносител) – КАНДИДАТ-СТУДЕНТЪТ

Много важен момент от цялостната процедура по приема на успешно издържалите кандидатстудентските изпити е подаването на документи за класиране. От 18  до 30 юни 2018 г. в Информационния център – сградата на Ректората на СУ кандидатите задължително валидират статута си и подават документи за участие в класирането чрез електронизираната система на СУ – https://online.uni-sofia.bg/ както следва: оригинал и ксерокопие от дипломата за средно образование и комплект документи за кандидат-студенти.

Програма за устен изпит по теология

1. Сътворението.
2. Моисей и Синайското законодателство.
3. Благовещение Богородично.
4. Рождество Христово.
5. Кръстната смърт, Възкресението и Възнесението на Иисус Христос.
6. Християнската любов.
7. Православният храм.
8. Молитвата.
9. Християнски празници.
10. Български светци (св. св. Кирил и Методий, св. Климент Охридски, св. Йоан Рилски, св. Патриарх Евтимий).
Молитвата: „Отче наш“ (на български език).

Литература

1.Библия, Синодално издание.
2. Христоматия с изворови текстове за устен кандидатстудентски изпит по Теология. С., 2006.
3.Пътят на човека към Бога. С., 2005.
4. Епископ Николай и архимандрит Серафим. Нашата вяра. С., 1968-1991.
5. Жития на българските светци, Славянобългарски манастир „Св. Вмчк Георги Зограф“, Света гора, Атон, 2002.

Повече информация за приема на студенти в бакалавърските и магистърските програми на Богословския факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, може да намерите тук.

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: