Темата „Разпънатият монах“ в православната живопис на БалканитеОт края на 18 и през 19 век в репертоара на зографите навлизат много нови теми, в други се правят някои иконографски въведения с различен произход, трети можем да наречем отново „припознати” теми, които по своя произход са по-ранни. Особено разпространени и привлекателни за живописците са темите с морално-дидактичен и есхатологичен характер, на които в последно време са посветени редица изследвания.

 

Такива са например Праведно и грешно изповядване, Пътуване при врачката (При врачката за цяр), Смъртта на грешника и праведника, Страшният съд, цикли като Митарствата на душата, Апокалипсисът и др. Те са неизменна част от украсата на притворите, откритите галерии на храмовете или емпориите – женските отделения. Някои от тези теми се разпространяват широко, други влизат в репертоара изключително на зографи, принадлежащи към една школа, като например самоковци, трети се появяват много рядко, а някои – в единични случаи.

Тома Вишанов. църквата Покров Богородичен, Рилски манастир

Една много рядко срещана композиция, главно в стенописи, е с морално-дидактичен характер и визира монашеския живот. Именно затова се среща и в манастарските храмове. В нашата литература е позната като Разпънатият монах, но оригиналните изображения носят различни наименования. У нас са известни две стенописни изображения – на банския зограф Тома Вишанов от църквата Покров Богородичен при постницата „Св. Лука” в Рилския манастир от 1811 г. и на зографа поп Павел и сина му Никола в църквата на Соколския манастир от 1862 г. Разбира се, и двата стенописа са известни на големия изследовател на изкуството на Българското възраждане. Той коментира бегло темата в монографията си за Тома Вишанов от 1869 г., но, по неизвестни за мен причини, не я включва в книгата си „Социални и патриотични теми в старото българско изкуство”, отпечатана през 1973 г. През 1970 и 1971 г. румънската изследователка Елеонора Костеску публикува в Revue des Etude du Sud-Est Europeen две свои студии, посветени на румънското и българското изкуство през 18 и 19 век, в които отделя не малко внимание именно на общи теми с морално-дидактичен и есхатологичен характер, като нейни обекти са икони, стенописи, гравюри, старопечатни издания и пр. И в двете части се споменава стенописът на поп Павел от Соколския манастир, но тя изглежда не познава този на Тома Вишанов. И Асен Василиев, и Костеску смятат, че композицията е заимствана от руското изкуство.

Зограф поп Павел, и синът му Никола, Соколски манастир

Накратко за двата известни засега стенописа от българските земи. Тома Вишанов го рисува през 1811 г. върху западната стена на църквата Покров Богородичен. Върху кръста е разпънат монах, облечен в подрасник, обут (в оригиналните композиции би трябвало да е бос) и с камилав на главата (цилиндрична шапка, носена от свещениците и до днес). Около него е изобразена група от пет дявола, които с жестове подканят отшелника да се отдаде на греховни деяния. Композицията е разположена върху приятен пейзаж, характерен и за другите изображения върху тази стена, които са тематично свързани и подбрани. Над Разпънятия монах са разположени в два кадъра Праведно и неправедно изповядване с всичките им елементи, като например воденият от ангел грешник, стъпили върху извито мостче над река сред хълмист пейзаж. Отдясно са още два кадъра. Изключително интересната наративна композиция на семейство с малко дете, подтиквани от дяволи, вероятно да посетят врачка или магьосница, която не присъства в сцената. Присъства и сцената с изгонването на Адам и Ева от рая. По-нататък по западната стена са кадрите с последните митарства от цикъла. В най долния ред около входа на храма са разположени отделни кадри с мъченията на грешниците в Ада.

Към композицията на Разпънатия монах няма никакви надписи, а стилът подсказва най-малкото силно надживописване или дори преизписване, което тотално се различава от останалите стенописи. Знае се, че стенописта в храма е изцяло надживописвана и за първи път е правен опит за реставрация по сведения на Любен Прашков през 30-те г. на миналия век. Намесва се и името на Карл Йорданов. Доколко е била повредена живописта не знаем, но, сравнявайки с фотографията от монографията на Асен Василиев, откриваме съществени разлики, което говори, че при всяка следваща реставрация композицията е претърпявала промени. Коментарът на Ас. Василиев е: „Тук реставраторите почти са унищожили оригинала”.

Проф. Василиев в книгата си за Тома Вишанов публикува и една късна литография на същата тема от 1905 г., до която е вече значително по-близък и стенописът на поп Павел, разположен върху северната стена в пронаоса на храма. За съжаление композицията е в доста лошо състояние, като могат да се разчетат само част от буквите на оглавлението, което е „Житие истаго монаха”. Много трудно се различават още два ситно изписани надписа. В центъра е кръстът с разпънатият монах в расо и с характерния за монасите камилав (клубок на руски) с покривало, спускащо се върху раменете. В ръцете си държи две разпалени факли. Нозете му са голи. Върху фигурата и около кръста – осем свитъка, в които е имало текст, днес несъществуващ. Кръстът е фланкиран от два ангела в цял ръст, също с разгърнати свитъци. Над кръста Иисус Христос в облаци държи в едната си ръка венец, а в другата – богата одежда. Отдясно на кръста от портата на крепостна стена или дворец излиза богато облечен конник, който е неясно какво държи. Под него, в подножието на хълма – гроб, от който излиза гола фигурка. Вляво на композицията се различава фигурката на дявол, а под него – още две неясни фигури.

Според Ас. Василиев сюжетът се основава на посланието на св. ап. Павел до Галатяните, гл. 6, ст. 14: „…с кръста на Господа нашего Иисуса Христа, чрез който за мене светът е разпнат, и аз за света”. Но всъщност, както виждаме от публикуваната литография, е възникнала една сложна символична композиция, която най-общо представя християнина като отшелник-монах, отстояващ на мирските съблазни. В текстовете често се срещат отбелязани както греховете, така и добродетелите, а в повечето разгърнати свитъци са подбрани символични библейски и евангелски цитати. Ас. Василиев съобщава и за още една цветна литография отпечатана в Одеса също през 1905 г., като цитира всички надписи върху нея. Важно е да се отбележи, че оглавлението на литографията е на гръцки език.

В своя труд “Очерки памятников иконографии и искусства” (СПб., 1894) Николай Покровский публикува зографска рисунка с описание на гърба й. Възможно е рисунката да е от руски подлинник, за което обаче авторът не съобщава. Тя е озаглавена “Старчества законное изображение”. Старчеството заема особено място в руската традиция и има корени в християнската аскетика и исихазма. Всъщност композицията е на “Разпънатия монах”, а в текста са обяснени всички нейни елементи, както и библейските и евангелски цитати към тях, с директни препратки. Изобразеният над кръста Христос държи трънен венец и корона, а надписът е “Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота”. Монахът на кръста е със заключена с катинар уста. В трите края на кръста в щитчета са изписани добродетелите послушание, чистота и нищета (бедност). На гърдите му – разтворена книга. Отляво на Разпятието е изобразена кула и конник, въоръжен с копие, на чийто край е гъбата, подобно на Христовото разпятие. Конникът символизира света или по-скоро светската суета. Под него – отворен гроб и около него – две змии. От другата страна на кръста е изобразена еднокуполна църква, а в десния ъгъл на рисунката – разтворената паст на Ада с грешниците в нея, включително и монах. Над Ада е изобразен воин, стрелящ с лък. Около летящата стрела два пъти се повтаря надписът “слез от кръста”. В основата на кръста – дявол го тегли с верига. Покровски съобщава и за още една подобна композиция в гравюра на мед и за една икона от Музея в Твер.

Подобна рисунка открих и в публикувания албум на Иконописното ателие на Киевската лавра. Има обаче някои различия в отделните детайли. Текстовете, които, макар и трудно, се разчитат, съвпадат с част от тези на предишната рисунка. На гърдите на монаха е изобразено сърце, тъй като е свързано и с текста в него. Тук отсъстват фигурата на Христос, кулата и крепостта. Конникът е с интересен шлем, а в дясната си ръка вероятно държи сокол. Дяволът отново се опитва да събори кръста с верига. Стрелецът, стъпил върху раззинатата глава на ада е в характерно руско облекло.

В първата част на своето изследване споменатата по-горе румънска авторка публикува гравюра, която нарича Разпънатият отшелник. Тя е датирана в 1824 г. и представя разпънатият монах, изтезаван от демони/дяволи. В самата гравюра те са обозначени като духове. Демоните са с крила и пробождат тялото на монаха с копия и лъкове със стрели. От раззинатата паст на всяко чудовище излиза текст, който уточнява какъв грях олицетворява всеки дух. Фигурите са седем и съвсем логично се свързват със седемте смъртни гряха. Тази част на гравюрата значително се различава от руските й варианти и вероятно ползва друг модел. До този модел се доближава и стенописът на Тома Вишанов, макар да не можем да съдим напълно за неговия автентичен стил.

Във втората част на публикацията си Костеску вече споменава и два стенописа. Единият е от болничната църква на манастира Хурез в Румъния, изписан през 1699 г. от Преда Зограф, Никола и Ефрем. Стенописът представя отново темата на Разпънатия монах, като композицията е малко по опростена откъм броя на фигурите и някои детайли, но надписите са също толкова многобройни и подробни. Тя споменава и още един стенопис от 1797 г. на зографите Раду и Константин от манастира Валя, близо до Мусчел. Зографите на толкова ранен стенопис едва ли са ползвали за модел гравюра.

Както споменах по-горе, и Асен Василиев, и Елеонора Костеску изказват мнение за руския произход на темата. Но още Покровский твърди с увереност, че прототипът на тази композиция е в гръцката иконография. И неговото твърдение е напълно резоннно, тъй като на тази тема е посветена рубрика в Ерминията на Дионисий от Фурна, която е съставена в първите десетилетия на 18 в. Тя е под номер ХХІІІ. Как се изобразява житието на истинския монах (в откритата галерия или в братската трапезария). А ето част от текста, като няма да привеждам старозаветните и евангелските цитати:

Изобразява се монах, разпънат на кръст, в расо и камилав, бос. Краката му са приковани към кръста, очите и устата му са затворени. В ръцете си държи запалени свещи. На гърдите му се вижда хартия във вид на палица (така е в стенописа на поп Павел). От дясната страна на кръста се изобразява пещера със свита на кълбо змия и надпис “Всеизгарящият ад”. Над пастта на змията се изобразява млад човек – гол, със завързани с кърпа очи, с лък в ръцете, пускащ стрела към монаха; над пещерата се изобразяват много змии с надписи с лоши помисли; от дясната страна в подножието на кръста се изобразява копие с хоругва, а от лявата страна на кръста – кула. От портите й излиза човек на бял кон в златотъкана одежда и шуба; в дясната си ръка държи чаша с вино, а в лявата – копие, с гъба, а към острието – хартия, на която е написано: вкуси/опитай от сладостите на този свят. Над него пише: “Суетен мир”; а под него се изобразява гроб, от който излиза смъртта, държи на раменете си голяма коса, а на главата часовник и гледа към монаха. Над него надпис: “Смърт и гроб”. Под ръцете на монаха от двете му страни се изобразяват два ангела. Над кръста се изобразява небето и на него Христос, Който държи в дясната си ръка царска диадема, а в лявата – венец от цветя. Под Него от двете Му страни се изобразяват ангели. Над цялото изображение се пише: “Житие истинного монаха”.

Тъй като стенописът от манастира Хурез е по-ранен от Ерминията на Дионисий, възможно е зографите да са познавали и ползвали някои от по-ранните източници, които е ползвал и светогорският монах. Възможно е сюжетът да е започнал своето разпространение и от манастирите на Света гора, макар за момента да не са ми известни подобни стенописи там. Но избора на темата и композицията в манастирските храмове, в откритите галерии или притвори, както и в трапезариите ни подсказва още една популярна тема за тези места. След рубриката за разпънатия монах в ерминията на Дионисий следва Душеспасителната лествица (т. е. Лествицата на св. Йоан Лествичник). Така е подходил и поп Павел Зограф в църквата на Соколския манастир или пък монашеското братство е направило подбора на темите. По нататък в ерминията на Дионисий са Смъртта на монаха, хранещ се тайно (Смъртта на тайноядеца), Смъртта на праведника и на грешника, както и рубриката Как се изобразява суетния живот на този свят или Колелото на живота. Все теми, познати ни от множество възрожденски стенописи, с изключение на Смъртта на тайноядеца, която е изобразена в откритата галерия на Рилския манастир.

И в заключение: идейната основа на композициите на Разпънатия монах е една, но както видяхме, те се отличават по броя и разнообразието на детайлите, както и в текстовете, които се нуждаят от съпоставка и идентифициране. А откриването на нови артефакти ще бъде само от полза за изясняване развитието на тази изключително интересна тема.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...