Издателство „Омофор“ представя „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст“ на Илиана ДимоваИздателство „Омофор“ има удоволствието да представи на вниманието на читателите книгата „Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст“ на Илиана Димова.

 

Смисълът на възпитанието зависи

органично от смисъла на човешкия живот,

а смисълът на човешкия живот –

от основите, върху които той почива

и от крайните цели, към които се стреми.

Митрополит Амфилохий (Радович)

Предложеното на вниманието на читателя изследване е сериозен научен труд, насочен както към специалистите и преподавателите в областта на предучилищната педагогика, така и към всеки, който проявява интерес към началното образование и възпитание на децата. Това изследване е явление в областта на педагогиката в нашата страна, защото успешно съвместява научното познание и методи с въпросите на християнската вяра, нравствеността и техния произход – Божието откровение, съдържащо се в Свещеното Писание. Умението то да се предаде на децата по разбираем за тях начин напълно съответства на думите на Иисус Христос Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете“ (Лука 18:16).

Предложеното изследване в своята теоретична страна ясно настоява на децата в предучилищна възраст, т.е. в детските градини, да се предлагат правилно изградени ценностни ориентири. За целта авторката ползва като примери библейски разкази (наративи), които са основни стълбове, върху които стъпват християнското учение, европейската и родната ни култура. В тях е вплетена цялата ни история, национален манталитет и народностният ни етос. В постигането на своите цели този педагогически модел, настоява авторката, е необходимо постоянно да надгражда знанието, което се предлага на децата, с възпитанието. Това е духовното знание, което залага темелите на техните личности, а по такъв начин помага и за изграждането на добра ценностна система в обществото.

В практическата страна на своето изследване авторката основно стъпва на педагогическата методология, но веднага след това – на библейската херменевтика и текстология. За това помага и много добрата ѝ богословска подготовка. За да обоснове правилността на своя анализ, тя използва педагогически експеримент в детска градина с група деца, навършили шестгодишна възраст, в продължение на една година. Резултатите, които се получават в края на експеримента, дават много добри, положителни резултати. Те са следствие от добрия избор, систематизация и приспособяване на библейските разкази до такова състояние, което дава възможност децата да разбират съдържанието им по възможно най-добрия начин.

Илиана Димова е успяла чрез това изследване да предложи особено навременно и необходимо пособие, което е поднесено по разбираем и същевременно професионален начин. Синтезът, който тя осъществява между педагогическата и библейско-богословската методология, е в помощ на учителя умело да съчетае библейските разкази с тяхната нравствена сила и с педагогическите изисквания на съвремието.

Проф. д-р Димитър Попмаринов

Илиана Димова е родена на 9 януари 1974 г. в гр. Стара Загора. През 1996 г. завършва Предучилищна педагогика, с втора специалност Психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. През 2002 г. завършва Богословие в Православния богословски факултет на същия университет. Има дългогодишен опит като преподавател по вероучение в Промитрополитското неделно училище „Св. Игнатий Старозагорски“, гр. Стара Загора (2000 – 2019), Неделно училище към храм „Света Троица“, Стара Загора (2009 – до днес), както и като учител по религиозно възпитание в ДГ №23 „Кипарис“, гр. Стара Загора (2005 – до днес).

През март 2022 г. успешно защитава дисертация на тема „Адаптация на библейски текстове в процеса на възпитание на децата от предучилищна възраст“, която стои в основата на тази книга.

ВЪЗПИТАНИЕ В ХРИСТИЯНСКИ ЦЕННОСТИ

През 2005 г., когато започнах да водя занимания по религиозно възпитание в Детска градина №23 „Кипарис“, гр. Стара Загора, разполагах само с експерименталната програма за предучилищна възраст, с автор проф. д-р Емилия Василева, и няколко новоиздадени детски книжки с библейски разкази. Получих като подарък и няколко помагала за училище, също експериментални, написани от най-големите имена в богословската наука в България и, за щастие, част от тях, мои преподаватели в Православния богословския факултет към Великотърновския университет. Една от големите трудности, които изпитвах в началото на работата си, бе да приспособя библейските разкази така, че да бъдат по-разбираеми и интересни за децата. Често се налагаше адаптиран вече текст да бъде обработван и приспособяван допълнително, предвид аудиторията, с която взаимодействах в момента. Всяка фраза и дума бе премисляна, всеки нов модел на приспособяване бе изпробван в реална среда.

Въпреки усилията, неведнъж виждах неразбиране и объркване в очите на децата, което се дължеше основно на степента на сложност в представянето на библейския текст пред тях. Тогава осъзнах важността на факта, че трябва да се поставят ясни акценти в представянето на библейските наративи, чрез които да се постигне най-важната цел на религиозното образование – децата да усвоят ценности и добродетели с универсален и надконфесионален характер. За съжаление, тези усилия ми отнеха доста време, а голяма част от изводите, които направих, бяха изведени чрез метода проба – грешка. Това нямаше да се случи, ако имаше повече налична методическа литература, учебници и помагала, които да подкрепят възпитателно-образователния процес в тази посока. Въпреки това, в годините натрупах известен опит, събирайки и използвайки различни малки формули за успешна работа, изведени отново от прякото ми взаимодействие с децата. Благодарение на разговорите с тях, успявах по-смело и по-бързо, дори в момента на говоренето, да приспособявам библейските текстове и да оставам все по-удовлетворена от резултатите. Без да планирам това, превърнах приспособяването в интуитивна работа, защото опитът ме бе научил да разпознавам удовлетворението, недоумението, учудването, духовните преживявания, психологическите състояния и дълбочината на осмисляне от децата на библейските послания.

Основен метод, чрез който отчитах степента на ефективност на работата си и правилното усвояване на библейските послания, бе сократическият диалог, чрез който провокирах мисленето на децата и ги стимулирах те сами да достигат до заложените в библейския текст нравствени послания. Разбира се, както съм обяснила и в увода на книгата, читателят не бива да смята, че е открита идеалната формула за приспособяване на библейски текст. Това е само един работещ алгоритъм, изведен от практиката и споделен „за полза на Църквата и отечеството“ с всеки, който припознава библейския наратив за важна и необходима част във възпитанието на децата.

Желанието ми, и в миналото, и в настоящето, свързано с работата по религиозно възпитание в детската градина, е да има повече книги и помагала, за да може учителят да има избор и да постига по-добра ефективност в образователно-възпитателния процес. За съжаление, и днес те не са много на брой. По тази причина, и за да бъда по-полезна в педагогически аспект, се осмелих да опиша процеса на работата си с надеждата, че бих могла да имам скромен принос в научната литература по темата и за да докажа, че религиозните знания са не по-малко полезни, актуални и важни днес, в съвременното материалистично общество. В основата на книгата стои дисертационен труд, подкрепен с доказателства и изводи, направени, както чрез педагогически и богословски анализ, така и чрез статистическа обработка на данни. Данните са получени от проведен педагогически експеримент в реална среда в детската градина.

В секуларизираното общество, в което живеем, се приема, че религиозните знания са твърде специфични, различни и неизползваеми извън църковната общност, затова е важно да се приведат и аргументи за това, че библейският текст е изцяло приложим като допълнително и допълващо съдържание в общия възпитателно-образователен процес в предучилищна възраст. В ситуациите по Български език и литература, останалите образователни направления и извънрежимните моменти, учителите често използват различни литературни произведения (приказки, разкази, стихотворения, басни, поговорки), с които имат желанието да възпитат определени ценности и да обогатят културата на децата. Изискванията за ценностно ориентирано образование предполагат прецизен избор и умело прилагане на формите и средствата в процеса на възпитание в предучилищна възраст. Този подбор и прилагане би бил още по-богат, ако учителят е запознат както с литературата за деца въобще, така и със същността, спецификата и значението на библейските текстове и нравствените послания в тях, които са неделима част от българската национална идентичност.

Още един мотив за написването на книгата е фактът, че в разработките на различни автори – учители, автори на учебници, автори на детски книги и сборници в областта на адаптацията на библейските текстове, които са приложими в работата с деца – не е наличен алгоритъм за приспособяване. А той е необходим, за да се даде възможност на учителите, родителите и на всеки, които иска да използва библейския наратив във възпитанието на децата. Описанието на етапите, през които преминава учителят, за да адаптира един текст, много биха улеснили работата му и съответно биха му помогнали да пресъздаде библейския текст без да изкривява смисъла и съдържанието му, без да го изважда от времето, когато са се случили библейските събития и в същото време да постигне поставените цели на възпитанието, като ги съобрази с възрастово-психологическите особености на децата.

Важно е да се отбележи още, че хората, които биха имали полза от наръчника, не се ограничават само до учителите по религиозно възпитание в детската градина. Надявам се книгата да бъде полезна на всички, които имат желание да водят СИП или ЗИП Религия в училище, особено тези в начален етап на образованието. Такива са завършилите богословските факултети; педагозите, придобили ОКС „Магистър“ по Религиозно образование или СДК – „Учител по религия“; учителите в прицърковни училища и школи, както и на и всички, които имат желание в своята възпитателна работа да използват Свещеното Писание като източник на истории с възпитателен характер, за да провеждат качествено ценностно образование в духа на българската християнска традиция и култура. Известен факт е, че Свещеното Писание векове наред е извор както на цялото богословие, така и на всяко знание за християнството. То е основа на нравствеността и опора на българската национална идентичност. Библията е боговдъхновен сборник с текстове, източник на историческа информация за времена, променили света и поставили началото на нова ера в развитието на човечеството.

Наръчникът е доказателство, че библейският наратив, поставен в педагогически дискурс, може да бъде успешно приспособен за предучилищна възраст. Фокусът е насочен върху нравствените послания в него и върху функцията му да подпомага на учителя във възпитателния процес.

Бих била безкрайно удовлетворена и искрено се надявам, че оценката, която ще даде читателят за книгата, ще бъде положителна и ще се основава на използването ѝ в практиката.

Илиана Димова, 27.11.2022 г.

13 Неделя след Неделя подир Въздвижение

 

Наръчник за адаптиране на библейски текстове за деца в предучилищна възраст

Илиана Димова

Година на издаване: 2022

Страници: 300

ISBN 978-954-2972-90-7

Цена: 19 лв.

© Юлия Станкова, изображение на корицата, ‚‚Усмивката на Сара”, фрагмент

 

За поръчки от издателството: фондация „Покров Богородичен“, издателство „Омофор“, бул. Черни връх 68, София 1470, тел. 0886 149 991, Ивайло Недков

За онлайн поръчки от ателие-книжарница „Къща за птици“: ТУК>>>

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...