Германската организация Brot für die Welt обявява стипендии за богословски изследванияIMG_7381Крайният срок за кандидати от България е 15 януари 2016 г.

Програмата

Стипендиантската програма на Brot für die Welt на Протестантската църква в Германия финансира богословския обмен в световен мащаб в подкрепа на църквите и академичните институции и за създаването на академични и междухристиянски връзки. В рамките на програмата, финансираща богословски докторантури се цели да посрещнат институционалните нужди на партньорите и да се допринесе към повишаване качеството на богословските изследвания и образование.

Докторантските стипендии имат за цел:

 • да стимулират академичната рефлексия и изследването на богословско значими въпроси и проблеми, особено в областите на социалната етика, дяконията, практическото богословие, социалната отговорност и сътрудничеството в областта на развитието.
 • стимулирането на междухристиянските и междукултурните дискусии и укрепването на църковното, академичното и социалното сътрудничество.
 • подкрепата на църквите, църковните организации и богословските образователни институции за повишаване на академичната квалификация и обучение на техния персонал.
 • разширяването на академичния капацитет и особено на капацитета за преподаване в съответната страна.
 • стимулиране на личната ангажираност на стипендиантите

Номиниращи институции

За да кандидатствате по програмата е необходима писмена номинация от някоя от следните институции:

 • църковна институция от Източна Европа (структурите на Българската Православна Църква са включени в това число – бел. ред.)
 • църковна организация от същия регион
 • партньорска организация на Brot für die Welt от региона
 • църковни образователни институции и богословски факултети от същия регион.

Ако номиниращата инстутиция е църква, кандидатът трябва да приложи препоръка от надлежната църковна власт. Номиниращата институция трябва да поддържа контакт с кандидата по време на обучението и да заяви желание да му осигури ангажираност на позиция, съответстваща на получените знания и умения в края на програмата.

Изисквания към кандидатите

Област на изследването

 • Богословие и в определени случаи – интердисциплинарни богословски изследователски проекти.
 • Докторати в области, в които църквите или богословските образователни институции не могат да предложат съответните възможности.

Академични изисквания

 • Завършена степен на образование с оценка от добър до много добър, позволяваща докторантура в Германия
 • Владеене на немски език в степен, позволяваща допускане до докторантска програма в германски университет. В случаите, когато докторантската програма е на английски език, степента на владеене на немски на кандидата трябва да е поне на ниво B1. Възможно е първо да бъде подадена кандидатура за друга стипендия на Brot für die Welt, в рамките на която да се придобият съответните езикови умения.
 • Доказателство за владеене на класически език.
 • Експозе, работен план.

Други изисквания

 • писмено потвърждение от академичен съветник
 • декларация за готовност за завръщане и работа в номиниращата институция след приключване на програмата
 • Максимална възраст на кандидата: 35 г. към датата на одобрението. Изключения са възможни в някои случаи.

Процедура за кандидатстване и критерии

 • Краен срок: 15 януари 2015 г. (за кандидати от България)
 • Начало на стипендията: Предстоящия семестър
 • Продължителност: Максимум 4 години от началото на докторантурата. Стипендиите се връчват за 12 месеца, като предложенията за удължаване се разглеждат от Комитета за стипендиите заедно с номиниращата институция.

Необходими документи

(За списъка с необходими документи, вижте приложените файлове в края на тази публикация)

Всички приложения трябва да бъдат преведени на английски, немски или френски език. Препоръките също трябва да са на някой от тези езици и да не бъдат по-стари от 6 месеца към деня на подаването на кандидатурата.

За допълнителни въпроси и изпращане на кандидатури можете да се обръщате към Rev. Dionisie Nicolae Arion, завеждащ отдела Църковни и богословски стипендии на адрес: dionisie.arion@brot-fuer-die-welt.de

Пълна информация и необходими документи (на английски) >>>

Пълна информация и необходими документи (на немски) >>>

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: