Празникът на Светия Дух 

Душе Свети, всемогъщи Боже,

Утешителю благи и крепки Защитниче,

Подателю на мъдростта и Светлината,

Ти, Който със Своето идване си довел

всички краища на света до единственото истинско богопознание,

дойди сега и при нас, които Те оскърбяваме непрестанно,

за да ни просветиш и осветиш,

за да ни изцелиш и утешиш

с Твоето нетленно утешение.

 

(Молитва към Светия Дух от свети Софроний Сахаров)

 

 „Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя; и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:за грях, че не вярват в Мене;за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите; а за съд, че князът на тоя свят е осъден”.[1]

Със Своето идване Светият Дух просвещава човека да познае, че всичко, което става без да бъде съотнесено към Христос и без вяра в Него като Бог, е грях: „всичко, що не е от вяра, е грях”.[2]

Само Светият Дух ни явява греха и само Той може да го изличи.

Светият Дух освен това ни разкрива истинската праведност (справедливост) на Бога, както я изразява Христос на Кръста: „Отче!Прости им, понеже не знаят, що правят”.[3]Праведноста е човек да търпи страдания, когато е невинен, в изпълнение на Божията заповед. Както страданията на Христос са несправедливи, понеже е безгрешен – и затова Неговото страдание става осъждане на нашата смърт, която е била справедлива поради греха, който я предшества, – така също и всяка болка и страдание, които търпим, за да се помирим с Бога, стават осъждане на нашия грях и изтриват смъртта в самата ни плът. Ето защо чрез Кръста идва радостта и спасението на целия свят.

Истинският Божи съд се извършва с понизяването и крайното смирение на Христос.[4].  По този начин биват победени началата на този свят[5]. Затова, когато вярващият вземе върху себе си вината за своята неправедност, той предварва окончателния съд и получава прошка на греховете и благодат от Светия Дух. Ето защо всички, които са водени от Светия Дух, не престават да укоряват себе си пред Бога и в смирение предпочитат волята на брата пред собствената си воля.

Всички тежки думи на Евангелието, когато бъдат приети с вяра, съкрушават високомерието на човека.

Чудната сила на съкрушението и сълзите дава на вярващия да познае нетленното утешение на Светия Дух, което идва след „сътресението” (,,земетръса”) на покаянието: ,,Блажени плачещите, защото те ще се утешат”[6]. Чрез благодатта на Светия Дух Името на Христос, словата на Свещеното Писание и тайнството на Божествената Евхаристия стават един живот в сърцето на възродения вярващ. Със силата на този живот той постоянно се преобразява и обновява в плана на „благата, угодна и съвършена воля Божия”.[7]

На всяка Божествена Литургия действа великото тайнство на Петдесетница. Ние принасяме хляб и вино, в които сме вложили целия свой живот, и просим и умоляваме небесния Отец да изпрати Светия Дух, за да ги превърне в Тяло и Кръв Христови, т.е. да ги изпълни със Своя безначален Живот. След това продължаваме да се молим още по-усърдно, така че причастяването ни със светите дарове да бъде наистина общение със Светия Дух. И когато се удостоим да чуем небесния глас – ,,светинята е за светите”, – тогава биваме призовавани да участваме в тези дарове и се удостояваме да заменим своя малък живот с безкрайния Живот на Бога. Затова в края на Литургията ние пеем победната песен: ,,Видяхме истинската светлина, приехме небесния Дух, намерихме истинската вяра, покланяме се на неразделната Троица, защото тя ни е спасила”.

Когато Светият Дух влезе в сърцето като силен грабващ вятър, съкрушавайки неговата жестокост, там в „дълбокото” сърце  Той изобразява образа на Господ Иисус Христос.

Светият Дух очиства и пресътворява сърцето ни, за да можем да призоваваме Името Христово в дълбините на душата си. Целта на нашия живот е придобиването на Светия Дух. Сам Господ ни насърчава към това със светите Си уста: „Ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри даяния на чедата си, колко повече Отец Небесний ще даде Дух Светий на ония, които Му искат?”[8]

 

Трите дарби на Светия Дух

Четивата от Стария Завет от вечернята на Празника на Светия Дух говорят пророчески за трите дарби, които Той дарява. Първата от тях е пророческият дар. Когато Светият Дух дойде, хората ще могат да пророкуват, т.е. те ще бъдат способни да приемат и да изричат слова с вечна истинност.

Втората дарба се състои в това, че Светият Дух дава на човека благодатта да призовава богоподобаващо Името на Господа и така да се спасява. От св. апостол Павел знаем, че никой не може да нарече Иисус – Господ, освен чрез Светия Дух.[9]А св. апостол Петър ни казва, че  „под небето няма друго име, на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим”.[10]

Третият дар, който Бог дава на вярващия, е сърце от плът, върху което да може да се напише законът на евангелските заповеди. В деня на Петдесетница, когато слиза Светият Дух, тези три обещания се изпълняват. Учениците на Господа пророкуват с най-възвишен дух. Те говорят на чужди езици, а по-късно този дар се заменя от дара на вътрешната сърдечна молитва.

Чрез дара на сърдечната молитва хората могат да формират вътрешния си  човек и да усвояват словото Божие така, че то да стане самата тяхна природа.

Апостолът казва, че „всеки си има своя дарба от Бога”[11], която е нужна на вярващия, за да стане член на Тялото Христово – Църквата. Основен дар в живота на Църквата, който е и въвеждащ, и обхващащ всички останали дарове, е покаянието, с което човек се помирява с Бога и се пази от греха. Следващият абсолютно необходим дар е смирението. Само чрез него човек да бъде ученик на Тайнството на Христа, както Сам Господ ни казва: „Поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце”.[12]А онова, което удостоверява истинността на всички дарби и усилва ревността за „растене по Бога”[13]е дарът на непрестанното благодарение от сърце на Твореца. Според степента на тази благодарност Владиката Христос раздава даровете Си на верните Свои раби.

Всички онези неща, за които постоянно благодарим на Бога, накрая стават наши. Така например, когато благодарим на Господа за Неговите страдания и жертва, спасението, което произтича от тях, става наше. Тогава Сам Бог ни дава дела на нашето наследство.

Затова нека да прегледаме целия си живот от детството до настоящия момент, като се молим до краен предел: или като благодарим на Бога за всички знайни и незнайни блага, които Неговият благ Промисъл ни е отредил, или като оплакваме греховете си. В края на тази молитва ще усетим, че целият ни живот е изкупен.

През периодите, когато имаме мир, можем да отправяме благодарение на Бога за целия си живот и да оставяме духа си да се разшири. Когато обаче нямаме мир и умът ни е разпилян, тогава нека да чукаме на небесните двери с еднословна молитва.[14]За да намерим сърцето си, ни е нужен или духовен плач, или непрестанно благодарение за всичко. Благодарението е единственото, което оправдава нашето съществуване; то възпълва онова, което ни липсва или не ни достига.

 

Неделя на вси светии

Всички светии са плод на светата Петдесетница. Така както Светият Дух идва на земята, за да свидетелства за божествеността на Христос и да яви Неговия образ, така и всички светии в Църквата свидетелстват за божествеността на Светия Дух и явяват Неговия образ.

След Възнесението на Господа по-високо от небесата и благоволението на небесния Отец за Неговото дело, върху земята се излива дъжд от даровете на Светия Дух. Там, където тези дарове намерят добра почва, те дават като плод свят живот. Бог знае, че всеки един човек на земята, колкото и свят да е той, не може да вмести цялото богатство от Божиите дарове. Ето защо Той съзижда в историята Тяло, на което предава всички Свои дарове. Всеки един вярващ се съединява с Тялото чрез особен дар и го обогатява, като в същото време става участник на даровете на всички членове, на всички светии. Носители на благодатните дарове са всички членове на тялото Христово, които са съединени с Главата Христос и помежду си. Спасението на Христос е пълно и дивно в тази общност на благодатта – Неговото Тяло. Никой не може да постигне височината и дълбочината, ширината и дължината на неописуемата Христова любов, освен в общението с всички светии.

Ето защо е опасно да отхвърлим дори един единствен светия, понеже тогава ни отхвърля и целият сонм на светиите. И обратното, голяма мъдрост и разум е да придобиваме приятели сред жителите на небесния Сион, за да ни приемат те в деня на нашето велико и свещено заминаване при Бога. Животът на светиите е една непрестанна Петдесетница. Чрез даровете на светиите ни се явява „образът” на Светия Дух. Всеки един светец, като участник в енергията на Бога, става „нова твар”[15]  със „своя дарба от Бога, един – тъй, други – инак”.[16]Така например, виждаме дарбите на чудотворенето, предвиждането, прозорливостта, на богословието и всички други дарове на Светия Дух. Всички те имат за цел съграждането на Тялото на Църквата и изпълняването на нейното дело: „да подири и спаси погиналото”[17], т. е.  да спаси целия свят.

Превод от гръцки: Мила Игнатова

Бележки:

[1]Иоан 16:7-11.

[2]Рим. 14:23

[3]Лук. 23:34

[4]Вж. Филип. 2:7

[5]Вж Иоан 16:11

[6]Мат. 5:4

[7]Рим. 12:2

[8]Лук. 11:13

[9]Вж. 1 Кор. 12:3.

[10]Деян. 4:12.

[11]1 Кор. 7:7.

[12]Мат. 11:29.

[13]Кол. 2:19.

[14]Еднословна молитва или молитва с една мисъл – такава е преди всичко Иисусовата молитва или всяка друга кратка молитва, която се потваря непрестанно – б. пр.

[15]2 Кор. 5:17.

[16]1 Кор. 7:7.

[17]Лук. 19:10.

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...