Агентурната дейност на Държавна сигурност в Духовната академия – поглед отвътреЕдин исторически мит гласи, че за Православната българска църква има повече съвременна история, която изследователите трудно могат да понесат и да представят научно обективно. Тази мисъл се нуждае от сериозна корекция: за БПЦ, както и за всички поместни православни църкви от бивша Източна Европа, има по-скоро твърде малко памет, твърде малко спомени за драматични събития, които се предават от поколение на поколение по-скоро като митология, отколкото като модерно и автентично научно представена история – светска и църковна. Така че изобилието от събития, „документирани” през периода на комунизма, в чийто интензивен ход трудно се прави връзка между причини и следствия, по-скоро говори за драстичен недостиг на съвременна българска църковна история. Именно заради тези „бели полета” се нуждаем от нови и нови академични изследвания, за да не завещаем на идните поколения дефицит на памет за най-новата българска църковна история.

***
Научният прочит по теми като днешната – дейността на Държавна сигурност в Българската православна църква, в частност на територията на академичната богословска общност (тогава Духовна академия) – предполага появата на усещане за такива чувствителност и болезненост, каквито други научни проблеми не предизвикват нито сред изследователите, нито сред потребителите на научните изследвания. Темата е стряскаща и одиозна не само защото засяга едни от най-тъмните моменти от близкото ни минало, но и поради факта, че в проблематиката на престъпленията на Държавна сигурност в областта на БПЦ и богословските среди пряко се „подхранва” от лица, които с чиста съвест определям като лъжебогослови. Това всъщност са имена на хора, доскоро издигани като примери за образцови християни и авторитетни учени-богослови. В хода на процеса за разсекретяване на сътрудниците на Държавна сигурност обаче тези прокомунистически исторически „утвари” се изправиха лице в лице със своите агентурни действия и с жертвите, които систематично и садистично са преследвали. До този момент Комисията за разкриване на досиетата е обявила имената на няколко преподаватели богослови, като най-голям богословски и обществен интерес предизвикаха двама от тях – Димитър Станков Киров, доскоро преподавател по Християнска етика и Нравствено богословие във Факултета, бивш декан, и Иван Желев Димитров, преподавател по Нов Завет, също бивш декан на Богословския факултет, по-късно директор на Дирекция „Вероизповедания” към МС, а понастоящем управител на Управителния съвет на Ефория „Зограф”. Своята агентурна дейност в полза на Държавна сигурност, респ. в услуга на политиката на тоталитарната БКП, те са извършвали под псевдонимите „Антон” (Д. Киров) и „Ангелов” (Ив. Ж. Димитров). С цитирането на техните имена, както и с проследяването на техните биографии в контекста на архивните материали на ДС, оповестени от Комисията, не се цели персонализиране на проблема, а само даване на възможност за постигане на правдива и точна оценка на дейността на ДС в академичните богословски среди през тоталитарния период и предвиждане на евентуалните въпроси и отговори, които съответно се задават и очакват непосредствено преди проверката на агентурната дейност на ДС всред състава на Св. Синод. По-конкретно ще се спра на въпросите за характера на агентурните действия на ДС в Духовната академия, осъществени чрез агентурния апарат – до каква степен те могат да се определят като „патриотични” или обратното, да се оценят научно-богословски като откровено отстъпление от нравствените ценности и каноничните категории на Православната църква. За това накрая ще се обърна към каноничната традиция на Църквата, по-специално на тези канонични постановления, които разглеждат, регламентират и санкционират подобни антицърковни простъпки.

***
Първият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали агентите и доносниците на ДС съзнателно и доброволно са приели ролята си на сътрудници на комунистическите тайни служби.

От разкритите архивни документи категорично може да се каже, че заемането на конспиративни ДС позиции в Духовната академия е ставало с ясно съзнание и готовност за активно служение в полза на тайните репресивни комунистически служби. Така например при официалното вербуване на аг. „Антон” през 1980 г. година (а да не забравяме, че картотекирането на агентите е ставало след дълъг период на кандидат-агентство, което по своята същност не се различава от официалната агентурна дейност) водещият офицер от ДС докладва, че преподавателят по Етически системи и Нравствено богословие „се отнесе много сериозно към моите думи. Каза, че още при първия ни разговор си е дал ясна сметка какво прави и в себе си е решил, че щом имаме нужда от неговата помощ той ще направи, каквото се поиска от него. Счита това за свой дълг и няма колебание в него, че в бъдеще нашите срещи трябва да продължат. При това положение се спрях на необходимостта от запазване в пълна тайна на нашите взаимоотношения. Уточнихме се и за псевдонима, с който ще подписва сведенията си”.1 Същата себеготовност за служба в полза на „българското КГБ” изразява в момента на официалното му вербуване и другият агент-богослов – „Ангелов”. От СПРАВКА на отдел ХІV на ПГУ-ДС от 05.03.1973 г. за „оформянето на Иван Желев Димитров като агент на службите по линия на отдел ХІV” се вижда, че „вербовката е протекла нормално и извършена успешно". Десет години по-късно, на 14.02.1983 г. (т.е. на Успение на Св. Кирил Славянобългарски), аг. „Ангелов” е прехвърлен в 3-то отделение на VІ-то управление на ДС. От рапорт, написан от един от водещите офицери на този отдел на ДС от 16-ти с.м., става ясно, че аг. „Ангелов изрази готовност да продължи сътрудничеството си с нашите органи”.

 

Извадка от досието на Иван Желев Димитров (агент Ангелов) в ДС

Извадка от досието на Иван Желев Димитров (агент Ангелов)

Каква е била дейността на агентите на Държавна сигурност в Духовната академия, какви задачи са им били поставяни и в какви „мероприятия” са участвали, е вторият въпрос, на който трябва обективно да се отговори.

В качеството си на агент на ПГУ, отдел ХІV на ДС, аг. „Ангелов” изпълнява следните задачи: „Като СС „Ангелов” е използван за проникване в различни книгохранилища, в различни райони на Гърция, а така също и за изучаване на чужди граждани, представляващи оперативен интерес”. Шпионирал е главния секретар на „Международния отдел” на гръцкия Св. Синод; Предавал е подробна информация за срещите и разговорите си с тогавашния Вселенски патриарх. Освен това е използван и по въпроси на разработка „ЦИТАДЕЛА”. Интерес представляват информационните докладни на аг. „Ангелов”, в които той подробно описва дейността на Еладската православна църква в гръцката армия. По същество това е шпионска дейност: „Ангелов” предоставя изключително персонална информация за всички щатни военни свещенослужители – в какъв род войски служат, в кое поделение, вкл. и точния адрес на тяхното местоживеене, дори домашните телефонни номера на някои от тях. Пикът на шпионските му действия представляват действията му в Зографския манастир. Там той фотографира различни договори на манастира2: „за метохът, за гората […], за хотела […], за кафенето”; „добира се” „с големи усилия” дори до ключа на манастирската канцелария, за да „провери” „входящата и особено изходящата кореспонденция”. Изключително целенасочено е действал по отношение събирането на информация за ДС, отнасяща се до имотите на Зографския манастир извън Св. Гора. Участвал е активно в заговор за сваляне на тогавашния игумен на манастира и за провеждане на избор за нов игумен, предпочитан от ДС. От докладните на офицерите от ПГУ на ДС се вижда, че през този период от него са придобити ценни материали, отнасящи се до средновековната българска история. Какви са те, дали сред тях е и открадната от манастира Зограф „История славяноболгарская”, ние не знаем, можем само да гадаем.

Дали на „патриотична” основа е било сътрудничеството на аг. „Ангелов” с органите на ДС през този, а и през следващия му агентурен период? От запазените архиви се разбира, че регулярно той е получавал различни финансови средства, било под формата на възнаграждение и подаръци, било за „оперативни нужди”. Другият известен агент-богослов също се е възползвал от щедростта на ДС: „В чест на Деветосептемврийския празник аг. „Антон” да се награди с предметна награда на стойност до 40 лева”, гласи един от документите.

С какви средства си е служил аг. „Ангелов” в шпионската си дейност? Това е третият въпрос. Към посочените по-горе агентурни прийоми ясно се очертава и използването на лъжи като метод за въздействие, диктувани му от офицерите на ДС. Това най-добре се разбира от тази част от архива, в която се поставя изникналият пред него и пред ДС проблем за отзоваването му от патриарх Максим в България по време на специализацията му в Гърция. Решението на ДС в този казус е: „Предвид на това, че не е възможна наша намеса за уреждане на този въпрос, о.р. СИМЕОНОВ е препоръчал на агента да пише писмо” до българския Патриарх, „в което да иска разрешение да си дойде за няколко дни, за да изясни защо трябва да довърши подготовката си”. Това и прави агентът и когато се среща с Патриарха, му представя „легендата”, че „с цел подготовка и защита на докторат” му е необходима още една година. „Патриархът се е съгласил на това и му казал, че ще получи такова разрешение при условие, че оползотвори престоя си в Гърция”. Втората очевидна лъжа също е свързана с „легендиране” пред патриарха, и то по време на същата среща. За създаване на условия за агентурна дейност в Зографския манастир ДС измисля сценарий, а именно нуждата от обучение по гръцки език на български кандидат-монаси за Света гора: Патриархът „приел като полезна тази негова инициатива и се съгласил той да им бъде в помощ през времето, когато е свободен от занятия”.

Четвъртият въпрос от настоящото изследване засяга дейността на агентурния апарат на ДС в Духовната академия. Този въпрос е най-болезнен и травматичен, тъй като всъщност очертава кариерното израстване на агентите-богослови, издигнали се до най-високо научно и професионално равнище през периода на агентурната им дейност, от една страна, а от друга, защото ни прави свидетели на унищожени съдби, на разбити кариери, на истории на жертвите на тоталитарния комунистически режим.

В какво се заключава дейността на агентурния ДС апарат в рамките на Духовната академия и по отношение на Православната църква въобще?

От разсекретените архиви на тайните служби става известно, че един от тези агенти – „Ангелов” (от 14.02.1983 г.) – е използван в различни мероприятия на ДС, изпълнявайки задачи, които могат да се групират в следния порядък:

„Чисто политически” мероприятия и задачи: „Да следи за коментари във връзка с предстоящите конгреси на КПСС и БКП и за отзиви от състоялата се ХІХ сесия на Осмото народно събрание”; „Да следи за коментари сред църковните среди във връзка със заседанието на Политическия консултативен комитет на държавите-участнички във Варшавския договор”; „Да обърне внимание върху студентите с неадекватно поведение, увличащи се по западни идеологии, и авантюристично настроени”.

„Разузнавателно-политически” мероприятия и задачи: „да установи повода за пребиваване и проявени интереси на двамата римокатолически духовници” (01.02.1985 г.; става въпрос за двамата бележити католически богослови от Института за изследване на източните църкви в Регенсбург, тогава ФРГ); Пак по отношение на същите римокатолически духовници, „Агент „Ангелов” да се постави в условия на М „Вихрен” (т.е. контрол над тяхната кореспонденция, лична и служебна); „да влезне в кореспондентски връзки с представителките на фоколарното движение в Източноцърковния институт” (също в Регенсбург); Да предава информация на ДС за Световната студентска християнска федерация; Предавал е също информация на ДС за участници в Консултацията по линия на ССЦ в София (24 – 27 май 1982 година); Да предава характеристики за служителите на гръцкото посолство; Да предава информация на ДС за интереса на румънски монаси и богослови към Зографския манастир (конкр. Свещ. Монтяну); И не на последно място – да докладва, в качеството му на преводач от гръцки език, за проведените срещи на патр. Максим с духовни лица и представители на дипломатически мисии.

Персонални и групови мероприятия и задачи: „Да следи за поведението и коментарите на обектите на ГДОР „Паяци”, след приключването на есенната студентска бригада” (1983 г.); „Да обърне внимание върху положението и коментарите на обектите на ГДОР „Паяци”по време и след приключване на профилактиката” (1984 г.); „Да обърне внимание върху психологическия и интелектуален облик” на група студенти, „както и на по-будните, по негова преценка”, между които съм и аз (30.05.1984 г.); Съдействал е за вербуването на студенти – „на по-будни младежи” – за агенти на ДС; Използван е за шпиониране на гръцки студенти и аспиранти в ДА; Участвал е в отстраняването на студенти от БФ – поне в два случая, видно е от запазения архив; Участвал е в изработването на персонални психологически информационни доклади за преподаватели в ДА, например по отношение на преподавателя по църковно пеене: „Да обърне внимание върху поведението и психологическия облик”.

Агентурно-манипулативни мероприятия и задачи: аг. „Ангелов” участва в мероприятие на ДС за отклоняване предложението на културното аташе на ФРГ за снабдяване на ДА с богословска литература (19.11.1985 г.); Участвал е в заговор срещу ректора на Семинарията по онова време, Герасим, вкл. и чрез дискредитирането му пред съда; Участва в дезинформационната политика на ДС: „На аг. „Ангелов” бе обърнато внимание да активизира дейността си в редакцията на „Църковен вестник” (29.01.1986 г.).

Трябва да се отбележи, че някои от сведенията на аг. „Ангелов” са изпращани на КГБ за справка и оперативно ползване.

В качеството си на агент на ДС аг. „Антон” изпълнява сходни с тези на аг. „Ангелов” задачи: „Да следи за коментари сред преподавателите относно събитията в Полша. Да следи за вражески настроения на лица от въведителния курс, характерни прояви и своевременно да ни информира. Да бъде проведена среща с аг. „Стойнов” за изясняване на отношението към групата” […]; „Да се обезпечи агентурното наблюдение на преподавателя по апологетика по време на есенната бригада”; „Да се установи местонахождението на манастира „Св. Мина” и посети служба, с оглед придобиване лични впечатления и разширяване на информацията. При възможност да се заснемат кадри от венчавки и кръщавки”; „Чрез агентурата в Дух. Академия и Св. Синод да се забави процедурата по избирането на” преподавателя по Омилетика в Духовната академия; „Чрез агентурата сред студентите да се установи дейността на” преподавателя по Пастирско богословие в Челопеченския манастир; „да се постави „в условия на М „Пирин” и подновят задачите за М „Вихрен”; „да разкрие замислите на” преподавателя по Църковна история „относно предстоящото възложение на дисциплината „Византология”[…] В разговор с него да подхвърли, че има желание да специализира в чужбина, с оглед разкриване плановете на” същия преподавател „за издигане в служебната йерархия. Да установи откъде Балачев набира средства за ремонта на Челопеченския манастир”; „Чрез аг. „Костадин” да се придобие оперативна информация за проявите, намеренията и характерните черти на дякон Малин”; „Да установи кои студенти четат и разпространяват инкриминирана литература”; „Да се обмислят мероприятия за задълбочаване противоречията между Нихоритис и Панталеймон. Да се изясни становището на ВГУ по предложението за Нихоритис и уточни по-нататъшната работа по него; Да проведе разговор с … гръцки студент в академията и изясни неговото положение и впечатления от престоя му в гр. Пловдив”; „Да продължи разговорите с” друг преподавател, „като се стреми да се сближава с него.”… Да установи близките връзки” на един от преподавателите „сред студентите”; „Чрез аг.аг. „Балкански” и „Стойнов” да се ограничат сбирките на кръжока, воден от” преподавателя по Апологетика. „Същите да се провеждат един път седмично”; „да се преустанови изпращането на студенти в Челопеченския манастир” и т.н.

 

Извадка от досието на Димитър Киров (агент Антон) от ДС

Извадка от досието на Димитър Киров (агент Антон)

Особено активен е аг. „Антон” в участието си в специалната операция на ДС за шпиониране и разбиване на т.нар. „Западен блок”, оформил се сред няколко преподаватели в Духовната академия, мероприятие, което продължава няколко години и носи кодировката ГДОР „Паяци”. В тази насока са и поставяните от ДС задачи на агента-богослов: „Да продължи наблюдението върху групата като обърне внимание върху коментари и изказвания с политическа насоченост”; „Чрез подходяща агентура ще се изяснят конкретните цели на групировката и ще се създадат условия за разбиването й. Да се уведоми Комитета по вероизповеданията. Да се наблюдава поведението на посочените лица”; „На агентурата от академията да се поставят задачи за противодействие по отношение на предложения, постъпки, решения и др. от страна на групата”; Заедно с агентите „Стойнов” и „Балкански” да бъде наблюдаван преподавателят по Нравствено богословие, възлагат им се задачи, при изпълнението на които той да „бъде компрометиран в църковните среди”; За целта също „Чрез аг. „Антон” да се вземе един екземпляр от записките на” същия преподавател „за оценка и анализ”; Не са подминати и членовете на семействата на тези преподаватели: „Да се проучи съпругата” на преподавателя по Апологетика.

От прочита на агентурното досие на аг. „Антон”, по-специално на неговите донесения до ДС, може да се стигне до следните изводи:

Първо, за разлика от аг. „Ангелов”, при който това не е така отчетливо, доносите на аг. „Антон”, освен чисто агентурната информация, която съдържат, имат откровено атеистичен и антицърковен характер. В почти всички свои доноси той поставя следните акценти: „[…] като преподавател по апологетика, си позволява, макар и много примитивно, да критикува и оборва всички противорелигиозни учения”; За същия преподавател пише: „Консервативно религиозен е. Има силна памет… По отношение на религията не фалшифицира и лицемерничи. За него богословието е 90 % вяра и останалото разум. Готов да брани вярата си и църквата до фанатизъм. Смята църковното общество за елитно и не счита, че църквата е в процес на разложение. Гледа на църквата, като нa Християнската църква, свидетелствува и ще продължава да свидетелствува въпреки мощната атеистична вълна в ново време. За упадъка на християнството по думите на … били виновни самите християни, тези които имали голяма „уста” но празни сърца”; … По време на бригадата на студентите от Духовната академия, същият деликатно е провеждал църковна православна пропаганда в гр. Белене сред католиците, в това число и неговия хазай. Той засега се нарежда в първата редица на ревностните апологети заедно с […]. Тази негова страст която го е обхванала още от семинарските му години при подходящи случаи силно пламва. Благодарение на това той проявява непрестанна грижа за нови монаси и свещеници и постига резултати. За една година от неговия курс са станали трима дякони, а в грижите си има още пет-шест.” И още: „А дълбоко убеден в себе си споделял, че селското стопанство в страната е обречено на пълна гибел и пустота. Кооперирането на земята е един акт, който в перспектива имал за задача да разруши земеделските сили и постиженията на България. Смятал, че в селата цари пълна незаинтересованост не само сред селяните, но и сред ръководните органи, които се превърнали едва ли не в грабители и нови селски капиталисти. Като прави съпоставка между селяните на земята и доходите от времето на неговото детство и настоящето състояние, достигнато при народната власт той изпадал в ужас и смятал, че не е далеч времето, когато гладът ще почука на вратите ни поради слабост и незаинтересуваност на много ръководители. Той сам преценявал, че студентският принос не е особено значителен, но това е опит, който прави страната, за да спаси селското стопанство от бедствено положение.”[…] не е пропускал да отбележи, че неспокойното положение в Полша ще даде неизбежно отражение в България, което е не само желателно, но и потребно. С голям интерес е следял събитията там и е правил съпоставка с настоящето в България. Особено много е желаел да се постигне истинска църковна свобода”. За преподавателя пък по Нравствено богословие отбелязва в своите доноси, че си позволявал да „прави паралел между патриотизма на нашите деди и комунистическия патриотизъм, за свободата, която трябва да притежава човек, и свободата при различните обществени системи…. Но най-любими теми, които опровергавал с цялата си некомпетентност, били … комунистическият идеал. Според него все още имало „идиоти” на този свят, които поддържали тези теории, въпреки тяхната безпочвеност и обреченост”. Във връзка с коментар на същия преподавател по отношение владиците той предава дословно думите му: „Днес те просто управляват църквата и Академията, защото служат на ония, т.е. на ДС”; За друг наш колега пък, който вече не е между нас, аг. „Ангелов” отбелязва, че тъй като бил постоянен курсов ръководител на Въведителния курс, това „му давало възможност (освен лекциите по църковно четене) да общува по-отблизо със студентите от курса, да проверява предаността им към Църквата, както и религиозността им и да ги насочва към дяконско и монашеско служение. С радост заявявал, че голяма част от духовниците студенти в Д. Академия са негови духовни възпитаници”; За преподавателя по Църковна музика агентът донася, че е „пламенен църковник, който в стремежа си да разпали християнски огън в сърцата на своите студенти се унася и забравя границите. Поздравява всеки студент или свещеник, който е успял да отбие пречките си по пътя и много убедително ги съветва да бъдат твърди и непреклонни към вярата си. Радетел за здрава и независима църква, за свободно християнство без притеснения. С голяма вещина хвали красотите на Западния свят. Проявява се като аполитичен човек, доставя му удоволствие когато разисква със студентите по църковни въпроси. Като им дава примери за отстояване на вярата…”; Особено отблъскващ е доносът, който аг. „Антон” прави по отношение на асистента, тогава по Християнско изкуство. Възползвайки се от откровения и колегиален разговор (както сам агентът отбелязва), „Антон” го предава на комунистическите тайни служби по следния начин: В откровен колегиален разговор асист. […] сподели следното: Ние, казва той ще трябва да поддържаме църковния огън и дори да го разпалваме, защото той е на път да угасне. Църквата търпи притеснения отвън, затова всеки студент трябва да бъде желан и скъп за нас, от числото на студентите зависи нашето настроение и от тяхната упоритост нашето съществуване. Не бива да допускаме да излизат студенти от академията не утвърдени в християнски дух. Естествено ще трябва да се изчака, докато отминат тези, които сближиха църквата с държавата, с властта, но ние трябва да останем само църковници, защото сближаването е предателство”.

С оглед предстоящите събития, свързани с разсекретяването на агентурното минало на членове на Св. Синод, особено скандално (най-вече по отношение на анонимните засега митрополити) звучи доносът на аг. „Антон”, отразяващ позицията на преподавателя по Пастирско богословие и Църковнославянско четене: Същият, пише агентът, споделил „пред приятеля ми, че някои владици били обръщали внимание върху консерватизма му. Напомнили му още, че властите не били доволни от активната му мисионерска дейност, и че не трябвало да подтиква студентите да приемат духовен сан”. Следеният от ДС преподавател обаче „все още подготвял свещеници за българските енории и по този начин забавял окончателното разпадане на Българската църква, което се подготвяло старателно от много години назад”. В друг свой донос агентът отбелязва за същия преподавател, че споделил, „че заради истинската вяра, заслужава човек да се лиши от много неща – пари, лично благополучие, почести и слава […] Той смята, че една от силните форми, чрез които се изразява несъгласие с идеологията на новия обществен строй, това е расоносничеството. Ако не може да се спре по друг начин могъщата атеистична вълна, то все още някои могат да се обличат в раса и по този начин да дават външен израз на вътрешното си несъгласие с новите форми на живот”. Впечатление прави също, че аг. „Антон” използва ситуирането си в Духовната академия като агент на тайните комунистически служби, за да елиминира своите конкуренти: за преподавателя по Нравствено богословие той донася, че правил „изказвания, че Киров политически се бил ангажирал със статията си по случай тридесет годишния юбилей на Руското подворие, отпечатана в бр. 3 – 1984 година на „Ц.В.”, в която особено силно звучал израза му „освобождаването на България от фашисткото иго”; По повод друга негова статия (”Антропологически основания за миротворния диалог между световните религии”, отпечатана в в сп. „Духовна култура”, бр. 17, 1982 г.) агентът пише донос за групата, която го критикувала: „По тяхна преценка било предателство на Църквата един богослов да прави „мили очи” на комунистите, които желаят да унищожат Духовната академия и Църквата, като приписва висок морал и достойнства на нехристиянските семейства. Остро протестирали и заявили, че няма да позволят да се прокарват чрез църковния печат мисли и идеи, които явно се харесват на външните фактори и които рушат бавно, но сигурно Църквата и религиозността в България. Припомнили на Киров евангелската мъдрост, че не може да се служи едновременно на двама господари, т.е. на Църквата и на комунистите; ще трябва да избере един. Според тях преподавателите в Духовната академия трябвало да преподават и защитават традиционното богословие и с всички сили да се борят срещу антирелигиозните тенденции на нашето време. Дори пресилено изказали мисълта, че биха предпочели да станат мъченици вместо да се комунизират […] Смело заявили, че няма сила на този свят, която да ги застави да се „боядисат” и да рушат църквата и академията”.

Аг. „Антон” пише доноси и за студенти от Духовната академия, той дава персонални характеристики на група студенти (от моя курс).

Обективният прочит на агентурните досиета на двамата ДС агенти провокира и задаването на въпроса дали тяхната принадлежност към репресивните тайни служби и дейносттта им в Духовната академия (днес Богословски факултет) по някакъв начин са им дали възможност за професионален академичен растеж и за популяризирането им в страната и в чужбина като учени-богослови. От гледна точка на самата Държавна сигурност съществуват резерви по отношение на техните научни качества и способности. Това се вижда от докладна записка на полк. Маринчев, водещия офицер на единия от агентите (аг. „Ангелов”). ДС офицерът предава следната характеристика на агента, носещ „ангелски” агентурен псевдоним: „Като научен работник не е изявен, но проявява упоритост и последователност”. За плановете на ДС обаче научните качества не са от голямо значение, по-важни са комуникативните: „по характер е общителен, което му помага в работата”; „Има добри качества като СС и възможности за работа сред духовници и чужденци”, така оценява неговите агентурни способности цитираният офицер на ДС. По този начин „легендиран” от ДС като учен-богослов, пред агента се отварят възможности, които за останалите членове на преподавателската колегия са били повече от немислими. Още от самото начало на научно-преподавателската му кариера ДС постоянно обсъжда варианти, които максимално да позволят навлизането му в международни богословски среди: „Изпращан е на различни международни църковни мероприятия, където се е справял добре”; „Да се обсъди целесъобразността за евентуално маршрутиране на аг. „Ангелов” до Рим за участие в мероприятие на фоколарното католическо движение”, четем в секретните архиви на ДС. Също благодарение на тайните служби агентът специализира в Папския институт в Регенсбург и същевременно фанатично изпълнява задачи на ДС – както беше посочено по-горе, прониква в служебната и в личната кореспонденция на ръководителите на този католически институт.

Другият агент (”Антон”) също е облагодетелстван от възможностите на тайните служби, но най-вече в рамките на България – причината е, че не владее чужди езици. От архивите се вижда ясно, че пътят на научно-преподавателското му израстване целенасочено се проправя от ДС, било с уволнението на преподавателя по Нравствено богословие от Духовната академия Шумов, било с осигуряването на непрестанни възможности за академични и научни прояви.

****
След направения прочит на агентурното минало на двамата агенти-богослови остава да се отговори на още един важен въпрос – дали тяхната агентурна дейност подлежи само на оценка от морална гледна точка, или попада и в обсега на наказателните разпоредби на Църковното право. Всъщност кои деяния са престъпления според Църковното наказателно право? Църковните провинения са дефинирани в Устава на БПЦ като „всяко умишлено или по непредпазливост извършено деяние против наредбите на Светата църква и против Устава”. С оглед на настоящото изследване от посочените деяния преди всичко внимание заслужават следните: симония (Църквата наказва и двете страни, а също и посредниците); обида, клевета; неизпълнение на разпоредбите на Устава и други църковни правила и служебни задължения; превишаване на власт; когато лицето се занимава с чужди на неговата пряка свещеническа работа дела; неприлично поведение; злоупотреба с църковно имущество; отказване от вяра и т.н. Отбелязвам, че каноничният кодекс на Православната църква разглежда църковните престъпления по-подробно, отколкото Уставът на БПЦ. Сред престъпленията са още: съблазънта, кражбата (всякакво присвояване – грубо или благовидно, явно или тайно), неправдата (неправдив съд, мярка, тежест и всички други неправди), немилосърдието (жестокост), лъжата (всяка лъжа, нарушение на клетва, излишно призоваване на Божието име, неизпълнение на обетите, дадени пред Бога, премълчаване на греховете по време на изповед пред духовника), клеветата (оклеветяване на ближния, осъждането му, унищожаването му, обезславянето му, ругатни, насмешки при забравяне на собствените прегрешения и недостатъци и невнимание към тях), сребролюбието, скъперничеството и др.

В рамките на ограничен брой страници не е възможно да се спра на всички тези църковни провинения, които имплицитно са „вписани” в агентурните досиета на двамата агенти-богослови, затова ще отбележа само по-укоримите от тях, ако тежестта им въобще може да се степенува.

От вербовъчните действия на двамата агенти-богослови е видно, че те без ни най-малко угризение на съвестта и вътрешна съпротива са се поддали на СЪБЛАЗЪН и са пристъпили към СЪЗАКЛЯТИЕ, простъпки, които църковните канони санкционират по следния начин: лица-съзаклятници са тези, които са „уличени в съставяне заговор или в плетене на козни срещу църковното началство и изобщо срещу лица, намиращи се на църковна служба” (цит. тълкуванието на еп. Никодим Милаш на 18 пр. от ІV Вс. събор3), а наказанието е лишаване от всякакви църковни степени. 54-то пр. на Трулския събор потвърждава предходното правило, като казва, че „щом като гражданските закони забраняват престъплението съзаклятие или наговаряне, толкова повече то трябва да бъде забранено в църквата Божия. Затова и ние се грижим, щото, ако се окаже, че някои клирици или монаси влизат в съзаклятие или готвят интриги срещу епископи или съклирици, да бъдат съвършено низвергвани от степента си”.

От разкрития образ на аг. „Ангелов” като агент на комунистическите разузнавателни служби могат да се направят най-малко два основни извода по отношение на поведението и методите на неговата агентурна дейност, респективно на наказуемостта им според наказателните разпоредби на Църковното право – че е шпионирал и е доносничел и че е прониквал в различни обекти с взлом, което по категориите на правото може да се определи като престъпление кражба. За св. Григорий Нисийски кражбата се дели на разбойничество и тайна похита. Според светеца който е откраднал нещо по разбойнически начин, се подхвърля на епитимия за человекоубийците (6 пр.). Според св. Василий Велики пък мирянин, който е откраднал и сам се е разкаял, се отстранява от св. причастие за година, а изобличеният – за две години (61 пр.). Св. апостоли категорично нареждат (в последователност 72-ро и 73-то правило на Св. Апостоли) „клирик или мирянин, който открадне от църква восък или зехтин, да бъде отлъчен от църковно общение и петорно да върне онова, което е взел”, и „никой да не присвоява за своя употреба златен или сребърен съд, или завеса, понеже това е беззаконно; а който бъде забелязан в това, нека бъде наказан с отлъчване”. Според 24-то правило на ІV Вселенски събор принадлежащите на манастира имущества трябва „да се пазят и занапред”, а тези, които нарушат това, трябва да се наказват според правилата. Най-близко до темата за кражбата на манастирско имущество (в случая от аг. „Ангелов”) е 13-то правило от VІІ Вс. събор, според което заграбеното манастирско имущество трябва да се върне. Ако не стане това, виновниците се наказват: свещените лица с низвергване, а монасите и миряните – с отлъчване. Вероотстъпничеството (апостасия, гр.), което откровено прозира в доносите на „аг. Антон”, е всъщност най-рано определеното от Църквата църковно провинение и във всички правила то се наказва най-строго – низвержение за клириците и отлъчване на миряните от Църквата: „никой не може да служи на двама господари”, повелява 81-во правило на Св. Апостоли.

***

В заключение: защо е нужно отново и отново да се връщаме към тези отминали в Православната църква и в Духовната академия в частност травматични събития? Защо трябва да виктимизираме жертвите на българските репресивни тайни служби и кулпабилизираме извършителите на тези престъпления? Репетитивната и декларативната памет на миналото не поглъща ли настоящето? Не мисля така, защото:

1. Наличието на твърде малко памет само по себе си означава стремеж към бягство както от миналото изобщо, така и от отговорността към това минало4 („Че все още много от извършителите на престъпления в името на комунизма не са изправени пред съд и техните жертви не са обезщетени”5).

2. Дефицитът на памет е израз както на страх от настоящето, така и на лоша съвест, той се отнася както до индивидуалната памет, така и до колективната (“Че престъпленията на комунизма все още не са получили достатъчно ясна оценка и присъда от юридическа, морална, политическа, а и историческа гледна точка”6). Бих прибавил – и православна и религиозна оценка.

3. От богословска и обществена гледна точка повече памет е нужна най-малкото за да не се отнемат перспективите на Историята, в случая бъдещата История на Българската православна църква: „Че предоставянето на пълната и обективна информация за тоталитарното комунистическо минало носи дълбоко разбиране и разговор и е необходимо условие за истинската интеграция на всички европейски нации в бъдеще; Че окончателното помиряване на всички европейци не е възможно без концентриран и задълбочен опит да се установи истината и да се възвърне паметта; Че комунистическото минало на Европа трябва да бъде тема, старателно дискутирана както от академичната общност, така и от широката общественост, а бъдещите поколения трябва да разполагат с лесен достъп до информация за комунизма”7. Защото Сам Господ Иисус Христос иска да ни направи свободни чрез познанието на истината: „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни” (Йо. 8:32).

В този смисъл изводът от всичко казано дотук би трябвало да бъде, че истината за престъпленията на комунизма срещу БПЦ се разкрива тогава, когато всред богословите и обществото се появи стремеж към повече памет. Историческата памет за раните от комунистическите управления се превръща в гарант, че явлението „Държавна сигурност” няма да се повтори и че в бъдеще Божията правда не ще допусне агенти доносници и провокатори в богословските среди.

***

Докладът е прочетен на Кръглата маса, посветена на влиянието на Държавна сигурност върху Българската православна църква по времето на тоталитарния режим (10 ноември, 2011 г.)

Бележки

1 Документите, цитирани навсякъде в изследването, са предоставени от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; използват се и се оповестяват публично, също съобразно нормативните изисквания на същия закон.

2 Предварително агент Ангелов преминава курс на обучение по фотографско дело, като обучаващ го офицер от ДС е полковник Христо Маринчев, по това време ст. инспектор при отдел ХІV, ПГУ – ДС.

3 Текстът на правилото дословно изглежда така: „Ако образуването на съзаклятие или наговаряне, като престъпление, е напълно забранено и от гражданските закони, колко повече то трябва да бъде забранено да става в църквата Божия. Затова, ако се окаже, че някои от клира или монашестващи са се обвързали помежду си с клетва за съзаклятие или да коват интриги срещу епископи или срещу клирици, нека бъдат низвергнати”.

4 В този смисъл говори и Пол Рикьор в своето изследване „Историята на сегашното време. Посткомунистически употреби на паметта”, вж. Pаul Ricоeur. La memoire, l’histoire, l’oublie. Ed. du Seuil, Paris, 2000, p. 171.

5 “Пражка декларация за европейската съвест и комунизма” (3 юни 2008 г., Прага, Сенат на Чешката република).

6 Пак там.

7 Пак там.
 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

Подкрепете сайта

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...