За църковно-литургичните основи на православната иконография


Иконографията и агиографията са израз и богословско свидетелство за истината на Църквата, проява и ключ за разбирането на църковните догмати. Иконата няма за цел да преразкаже по опростен начин богооткровените истини и да направи вярата народна религия, приемлива за простите и необразованите. Затова и православието никога не е защитавало иконите по някакви дидактически илюстративно-разказвателни причини (както е правел това Западът), а винаги е основавал иконопочитанието христологично1, т. е.върху тайната на Боговъплъщението като основна истина на православната вяра и живот.

 
Истината за ипостасното съединение на Бога и човека в богочовешката Личност на Иисус Христос съдържа цялата тайна на Божествената Икономия (Домостроителство), преживяно в богочовешката общност на Църквата, а участието в нея създава опита от богообщението като основа на цялото православно богословие и етос. Опитът на Църквата се “формулира чрез доматите и чрез църковното изкуство, но и в двата случая тази формулировка не обхваща цялата истина, а само я описва; те тук са като граница (орос) на истината”.2
 
Опитното познание, което се формира от вярата и живота в Църквата, обхваща както опита от преживяването на Бога, така и литургичното действие и практиката на изкуството и затова иконата трябва да се разбира като “мистичен и богословски начин за доближаване до истината на Църквата; тя е автентично представяне на чудото, което остава тайна на Божия кеносис и обожението на човека”.3
 
Връзката между догмата и иконата свидетелства, че иконографията не е индивидуално и автономно, а църковно изкуство и следователно, не изразява някакво религиозно схващане и възглед, творческа фантазия или течение в изкуството, а представя, изобразява и проявява съборната вяра и истина на Църквата. Православната иконография не е “религиозно” изкуство, т.е. опит на религиозния човек да се изрази чрез художествени средства, а богословско изкуство, което съобщава и изразява богословската истина, съборния живот и етос на Църквата, в органична връзка с догматите, духовния живот и литургичния опит.4
 
Иконографията не изключва личното вдъхновение в творчеството, но тя изисква споделяне на автентичното църковно отношение към истината и живота, което се усвоява, формира и утвърждава в благодатния опит на Църквата. Изходната точка на иконографията не е метафизичното търсене или сантименталните прояви на романтизъм и натурализъм5, а динамичното участие в тайната на спасението и обожението, която се открива в живота на Църквата. Като плод на богословския опит и като израз на църковното предание, иконата е изход от пасивната естествена религиозност и антропоцентричната духовност; тя е опитно присъствие на есхатологичната пълнота на живота, която се открива в благодатната реалност на Църквата. 
 
Иконата е израз на преобразения и обожен свят, съзерцаване на преобразената история на творението, вътрешно съединение на тварното и Нетварното – основната тайна на Божията Икономия. В контекста на тази опитно преживяна истина, иконографът става Божий служител, който усвоява, споделя и артикулира този опит, вкоренен в Преданието на Църквата; неговите идеи, умения и творчески усет са подчинени на богооткровените истини, а неговото виждане е преобразено чрез участието му в есхатологичната пълнота на Царството. В аскетическите усилия и чрез дара на благодатта той преодолява своята индивидуална особеност6 и става изразител на съборната истина и живот на църковната общност. Идеята и създаването на иконата принадлежат на иконографа, докато канона и преданието са израз на опита на съборната Църква. Това обяснява автентичния византийски художествен етос, според който иконографът участва чрез своя личен подвиг в създаването на иконата като църковно събитие.7 То обаче не означава търсенето на “творчески авторски решения” или “индивидуален почерк”, които често прикриват обикновените страсти или сантименталната самовлюбеност на художника. Личният подвиг изисква именно преодоляването и превъзмогването на егоцентричните пориви и индивидуалистичното възприемане на света и живота, тъй като “аскетическото изследване очиства тайнствените пътища и безмилостно отстранява всяка фантазия, явление, визуални или сетивни феномени”.8
 
Личният подвиг на иконографа е именно в аскетическото преодоляване на собственото му чувство за красиво, естетично и духовно; този подвиг е споделяне на общия църковен възглед за света и живота, формиран чрез участието му в благодатния литургичен живот на Църквата. Отношението на иконографа към иконата трябва да е едно постоянно динамично и отговорно връщане към Преданието, което се осъществява в евхаристийното общение в общността на църковния синаксис (събрание).
 
В т. нар. религиозна живопис художникът изразява своя собствен възглед за света и живота, но “колкото и този начин на самоизразяване да е каноничен за обикновеното художествено творчество, той няма място в богослужението на Църквата.”9
 
Призванието и дейността на иконографа може да се сравни с призванието и служението на свещеника: единият съединява Тялото и Кръвта Христови, а другият ги изобразява.
 
Както всички други изкуства на Църквата, иконографията е свещено и литургично изкуство10, вкоренено в нейния благодатен светотайнствен живот. Неоспорим факт е, че исторически иконата е произлязла от евхаристийната общност и от самото начало се е развила като нейна неразделна литургична част. За Църквата иконата не е просто рисуване или украса, нито само богослужебен предмет, а живо присъствие на изобразения светец. Затова всички функции на църковното изкуството – дидактична, символична, сакрално-мистична, литургична и художествена, могат да се разберат единствено чрез Литургията, която като тайнство на Църквата “обхваща целия човешки живот и всички човешки дейности”.11
 
Отслабването на евхаристийното съзнание и етос става причина за подчертаването на някои отделни аспекти на иконата – символизма, нравственото учение, психологическия израз и др., с което се пренебрегва нейния литургичен и църковен характер. Истинността на църковната икона обаче намира своя израз единствено във връзката си с Божествената Литургия, от която произтича цялото нейно значение и смисъл. Църковното изкуство не е само украса и добавка към Литургията, тъй като те са една и съща реалност и в съдържанието, и в символите, които ги изразяват. Тя представя и тълкува онова, което образува динамичното съдържание на Божествената Евхаристия, т.е. тайната на спасението на света в Христос. Самата икона е присъствие на тайната на спасението, свидетелство за победата над смъртта и тлението, израз на автентичния живот, опитно преживян в общението с Христос и благодатта на Светия Дух в литургичния опит на евхаристийното събрание. В иконата не се подчертава историческата вярност на отделните исторически събития и лица; тя отразява динамичната промяна на живота, благодатно преобразен и осветен в литургичния опит на Църквата. Иконографията не представя събитията на спасението исторически, а ги тълкува мистагогично12, като ги въплъщава литургично в живота на църковната общност. Ако в Литургията вярващите преживяват по един актуален начин цялото Домостроителство на спасението, то иконата активира чувствата и се стреми по видим начин да представи онова, което се случва в св. Литургия, като го превръща в непосредствен опит. Иконата е начин на Божественото присъствие, изпълнен с Божиите енергии и благодат13, опит на синергичното действие на благодатта и свободата в литургичното служение на Църквата. Тя е живо богословско свидетелство за новото отношение между Бога и сътворения свят, за новата богочовешка общност, на вечния живот, преживян и проявен в събранието на вярващите в Евхаристията на Църквата. 
 
В православния опит и предание почитането на св. икони има дълбок антропологичен, сотириологичен и еклисиологичен смисъл, защото отричането на светите икони и иконопочитанието води до отричане на Боговъплъщението и на тайната на самата Църква като Тяло Христово. А който отрича иконата на Христос, отрича тайната на Въплъщението и тайната на богообразността и христообразността на човека, отрича светците, които са изобразили в себе си Христос като истински и живи богообразни икони, като живи образи на своя оригинал – Христос и членове на Тялото Христово. Иконата свидетелства за плодовете на Боговъплъщението и за общението на сътворената човешка природа с нетварните Божествени енергии, които преобразяват живота в благодатно-мистириологичната реалност на Църквата. Иконата е свидетелство и отобраз на пълнотата на есхатологичния живот в Царството, пълнота на живота, който преодолява границите на тлението и отразява етоса на “новата  твар” в Христос (срв. Гал. 6:16), динамично проявен в светотайнствения живот на Църквата.
 
Църковно-литургичният характер и назначение на иконата очертават цялостния контекст, в който тя изразява визуално и опитно лично-съборния етос на човека, вкоренен в общия живот на евхаристийния синаксис (събрание). Единствено в пространството на тази евхаристийна общност и чрез нейните вътрешни отношения вярващите получават автентична личностна идентичност и затова иконата, както и Христос, не може да се изтълкува извън Евхаристията (срв. Лук. 24:35).14
 
Тя е свидетелство за общението на любовта между участниците в църковната общност и проявява истината за човека, който е преодолял ограниченията на своето индивидуално съществуване в споделянето на общото благодарение и предвкусването на Царството. Така поклонението пред иконите не е обикновено религиозно задължение, а изразява  отношението и причастността на вярващите към обожението на изобразените светци като “икони” на Царството Божие. Това отношение се изгражда и формира като споделяне на един общ евхаристийно-есхатологичен етос, който променя всички аспекти на човешкия живот и го превръща в един непрестанен акт на благодарение. Иконата носи върху себе си печата на този етос и затова тя е постоянен призив за обновяването на света и живота в служението и любовта. “Иконата – пише Оливие Клеман – ни призовава да облаговестим културата и да направим така, че светът да стане език на благодарението и общението, да дадем възможност на човека да действа на земята като в храм.”15 | Списание Мирна, бр. 24
 
Бележки
 
1 Цялото богословие на Източната Църква е христоцентрично и затова христологичният догмат не е просто един въпрос, а цялостния контекст, в който са се решавали всички богословски въпроси, включително и догмата за иконопочитанието. По тази тема вж. по-подробно Jевтић, jером. Атанасиjе, “Историjа и теологиjа светих икона”, в: Духовност Православља. Београд, 1990, с. 34-47.
2 Янарас, Хр. “Апофатичко богословље и византиjска архитектура”, в: Православље и уметност. Београд, 1997, с. 128.
3 Кардамакис, прот. М. Православна духовност. Хиландар, 1997, с. 138.
4 Пак там.
5 Yannaras, Chr. The Freedom of Morality. New York, 1984, pр. 232-234.
6 Срв. Jанарас, Хр. Философиjа из новог угла. Београд, 2000, с. 351.
7 Евдокимов, П. Апофаза или улазни пут иконе, в: Православље и уметност, с. 102.
8 Срв. Склирис, прот.  Ст.  пос.  съч., с. 226.
9 Кардамакис, прот. М. пос. съч., с. 139.
10 Кондоглу, Ф. “Свештена и литургиjска уметност”, в: Православље и уметност, с. 139.
11 Миловић, J. пос. съч., с. 64.
12 Всички действия в литургичната практика на Православната църква имат особено мистагогично (“тайноводствено”) значение и намират своя пълен смисъл и назначение чрез участието в тайнството на Евхаристията. По-подробно вж. Кръстић, еп. Данило. “Мистагошки значаj свете таjне Евхаристиje”, в: У почетку беше Смисао. Београд–Ваљево-Србиње, 1996, с. 29-36.
13 Св. Йоан Дамаскин. Слова в защита на светите икони, PG 94, 1300.
14 Срв. Склирис, прот. Ст. пос. съч., с. 223.
15 Клеман, О. “Икона Божиjа у човеку, живот jачи од смрти”, в:  Православлье и уметност, с. 196. 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...