Правото на аборт и контрацепция в новоприета резолюция на Европейския парламент


На 24 юни Европейският парламент е одобрил  резолюция, в която се коментират група въпроси за сексуалното и репродуктивното здраве. Публикуваме връзка към пълния текст на Резолюцията, който очертава  правото на здраве и по-специално правата на сексуалното и репродуктивното здраве, като основен стълб на правата на жените и равенството между половете. Текстът призовава държавите от  ЕС да премахнат всички бариери, които пречат на пълния достъп до тези услуги и призовава правителствата да осигурят универсален достъп до безопасен и законен аборт и до висококачествени контрацептивни методи.

В мотивите на текста между другото се казва:

  • като има предвид, че сексуалните и репродуктивните права (СРП) са защитени като права на човека в международното и европейското право в областта на правата на човека, като например в Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, CEDAW и Европейската конвенция за правата на човека, и представляват съществен елемент от всеобхватното предоставяне на здравеопазване; като има предвид, че здравните права, по-специално правата, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве, са основни права на жените, които следва да бъдат укрепени и не могат да бъдат отслабвани или отнемани по никакъв начин; като има предвид, че упражняването на СРЗП е съществен елемент на човешкото достойнство и е неразривно свързано с постигането на равенство между половете и борбата с основаното на пола насилие; като има предвид, че тялото на дадено лице, неговият избор, а оттам и пълната му автономност следва да бъдат гарантирани;
  • като има предвид, че съвременната контрацепция играе ключова роля за постигането на равенство между половете и предотвратяването на нежелана бременност, както и за упражняването на правото на отделните лица да вземат решения относно избора им на семейство чрез проактивно и отговорно планиране на броя, времето и възрастовата разлика между техните деца; като има предвид, че някои съвременни методи на контрацепция също така намаляват разпространението на ХИВ или предавани по полов път инфекции; като има предвид, че достъпът до съвременна контрацепция все още е възпрепятстван от практически, финансови, социални и културни бариери, включително митове, свързани с противозачатъчните, остарели нагласи към женската сексуалност и контрацепцията, както и стереотипно възприятие на жените като единствените, отговорни за контрацепцията;
  • като има предвид, че някои държави членки все още имат силно рестриктивни закони, забраняващи абортите, освен при строго определени обстоятелства, в резултат на които жените трябва да търсят незаконни аборти, да пътуват до други държави или да износят до край бременността си срещу тяхната воля, което представлява нарушение на правата на човека и основано на пола насилие, засягащо правата на жените и момичетата на живот, физическа и психическа неприкосновеност, равенство, недискриминация и здраве, и като има предвид, че някои държави членки, които са легализирали абортите по желание или поради широкообхватни социални основания, въпреки това продължават да прилагат специални наказателни санкции за аборти, извършвани извън обхвата на съществуващите правни разпоредби;

 

Европейският парламент

  • призовава държавите членки да гарантират всеобщ достъп до набор от висококачествени и достъпни съвременни методи и консумативи за контрацепция, консултации в областта на семейното планиране и информация относно контрацепцията за всички,
  • призовава държавите да преодолеят всички пречки, възпрепятстващи достъпа до контрацепция, като например финансови и социални бариери, и да гарантират наличието на медицински препоръки и консултации със здравни специалисти, като по този начин се даде възможност на всички лица да изберат най-подходящия за тях метод на контрацепция и така се гарантира основното право на здраве и правото на избор.
  • приканва държавите членки да преразгледат националните си правни разпоредби относно аборта и да ги приведат в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и регионалните най-добри практики, като гарантират, че абортът по искане е законен в периода на ранната бременност и, когато е необходимо, и по-късно, ако здравето или животът на бременното лице е в опасност;
  • припомня, че пълната забрана на грижите за аборт или отказът на грижи за аборт е форма на насилие, основано на пола, и настоятелно призовава държавите членки да насърчават най-добрите практики в здравеопазването чрез създаване на налични услуги в областта на СРЗ на равнище първични здравни грижи, като се въведат системи за насочване за всички необходими грижи на по-високо равнище. „

В сайта на информационната агенция на Ватикана vaticannews.va  е публикуван коментар, в който се посочва, че различни европейски епископати през последните дни са разкритикували „Доклада Матич“, като се започне от Комисията на епископатите на ЕС (COMECE), която признавайки „основната грижа на доклада за защита на здравето и правата на жените“, е повдигнала въпроса за нарушаването на принципа на субсидиарност, тъй като държавите-членки са отговорни за определянето на собствената си здравна политика и е оспорила факта отричането на основното право на възражение по съвес т на медицинските специалисти, което се провежда с резолюцията.

В навечерието на гласуването Хърватската епископска конференция е публикувала изявление, озаглавено „Здравето на жените не може да бъде изравнено с несъществуващото право на аборт“, в което се коментира нарушението на вече защитените човешки права, по-специално правата на детето. Комисията изразява загриженост от класифициране на аборта като човешко право, което не е съществувало до този момент. „С цел промяна на европейската правна рамка, извън всякакви регламенти,  този доклад без никакво правно основание създава някои нови човешки права, като правото на аборт, отстранява някои съществуващи човешки права, като правото на родителите да отглеждат деца и превишава правомощията на Европейския съюз съгласно учредителните договори и пряко нарушава Хартата на основните права на ЕС“. Изразява се загриженост и за „отвореността на доклада по темата за аборта, поставяйки го в контекста на правото на свобода и на личен живот. Тоест, правото на свобода тук се прилага по неограничен и индивидуалистичен начин, без да се отбелязва, че правото на свобода не може да се отнася само до един човек, но и до правото на нероденото дете да се роди, до неговото право на живот. Свободата на всяко човешко същество всъщност е обусловена от свободата на друго човешко същество, включително нероденото дете”.

В края на  2020 година  Европарламентът осъди със своя резолюция решение на Конституционния съд на Полша от 22 октомври 2020 год. в което се казва, че абортът по медицински съображения противоречи на Конституцията. Тогава Парламентът е подчертал, че законите, които ограничават аборта, нарушават човешките права, като твърди, че решението е взето по политически причини и представлява крах на върховенството на закона.

Източник: Официална страница на Европейския парламент

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...